Evakuimi, strehimi dhe përfitimet, zbardhet vendimi i qeverisë, ja çfarë parashikon shpallja e emergjencës kombëtare

28 Nëntor, 2019 - 9:56 am

Kryeministri, Edi Rama, shpalli në mbledhjen e djeshme të qeverisë gjendjen e jashtëzakonshme në Tiranë dhe Durrës, të cilat janë edhe qarqet më të prekura nga tërmeti 6.4 ballë.

Kryeministri Rama tha se ky vendim nuk ishte marrë më herët për shkak se dita e djeshme ka mbajtur të mbërthyer të gjithë kabinetin e qeverisë për të ardhur në ndihmë të qytetarëve zonat më problematike. 

Komiteti Ndérministror i Emergjencave Civile është institucioni që do të drejtojë të gjithë punën për masat që do të merren në dy qytetet që është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Ky institucion kryesohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa në përbërje ka edhe disa prej ministrive;

Ministrinë e Mbrojtjes;
Ministrinë e Brendshme;
Ministrinë e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisé
Ministrinë e Infrastrukturés dhe Energjisé
Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit;
Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisé;
Drejtorin e Pérgjithshém té Agjencisé Kombétare té Mbrojtjes Civile
Shefin e Shtabit té Pérgjithshém té Forcave té Armatosura;
Drejtorin e Pérgjithshém té Policisé sé Shtetit;
Prefektin e Qarkut Durrés;
Prefektin e Qarkut Tirané.

Vendimi përcakton që në mbledhjet KNEC-s ë marrin pjesë me kërkesë të kryetarit përfaqësues të organeve të ndryshme publike, të biznesit, ekspertë/profesionistë të fushës së mbrojtjes civile dhe përfaqësues të shogërisë civile ose drejtues të OJF-ve, me objekt veprimtarie mbrojtjen civile dhe ndihmën humanitare. Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë merren masat e jashtëzakonshme, si më poshtë:

Institucionet publike
a) të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;

b) të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara;

c) të vënë në dispozicion burimet njerëzore dhe logjistike;

¢) të caktojnë objektet shtetërore në përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të vihen në dispozicion për strehimin e popullsisë së evakuuar;

d)té marrin masa té tjera të ndihmojné né pérballimin dhe lehtésimin e pasojave té fatkeqésisé;

dh) përjashtimisht, procedurat e prokurimit për mbulimin e nevojave emergjente, si rezultat i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26 nëntor t’i zhvillojnë në rrugë shkresore;

e) ministritë të ngrenë grupe pune, për koordinimin e ndihmave me strukturat e mbrojtjes civile.

Strukturat operacionale té sistemit té mbrojtjes civile:
a) të vendosin dhe të zbatojnë masa të vecanta për garantimin dhe rritjen e sigurisë së shtetasve në zonat e prekura nga fatkegësia;

b)të aktivizojnë dhe të organizojnë procedura të evakuimit për popullsinë e rrezikuar;

c) të organizojnë kontrolle të njëanëshme ose në bashkëpunim me komunitetin të banesave dhe objekteve private për gjetjen e të mbijetuarve dhe të viktimave të fatkeqësisë, si dhe procedurat e detyruara për kryerjen e shërbimeve funerale.

Subjektet private
a) të respektojnë procedurat dhe masat për evakuimin dhe strehimin e të evakuarve;

b) të informojnë lidhur me të dhënat gë ndihmojnë institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;

c) të përfshihen në detyra të vecanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkegësisë natyrore;

¢) të mbyllin përkohësisht veprimtaritë e tyre, si dhe të kryejnë shërbime të ndryshme në funksion të përballimit të fatkeqësive, apo dhe të prodhojnë artikuj të emergjencës, për të cilat do të kompensohen nga buxheti i shtetit sipas marrëveshjeve;

d) të mos vjelin tarifat e kalimit rrugor për mjetet e angazhuara në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

Vendimi ka disa përcaktime të rëndësishme edhe për qytetarët
a) të zbatojnë urdhrat, masat dhe udhëzimet e autoriteteve të mbrojtjes civile, si dhe të ndjekin procedurat e kërkuara, në mënyrë të vecantë për evakuimin;

b) të informojnë lidhur me të dhënat gë ndihmojnë institucionet publike dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkegësisë;

c) të përfshihen në detyra të veganta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

8. Për procedurat, afatet dhe strukturat shtetërore përgjegjëse për vlerësimin e dëmeve do të zbatohen rregullat e përcaktuara në vendimin nr.329, datë 16.5.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”.

9. Kompensimi i subjekteve pér pasurité e démtuara nga térmeti do té béhet me vendim té Késhillit té Ministrave. /rtsh/ KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme