Instituti Albanologjik i Prishtinës boton monografinë shkencore “Areali gjuhësor i Istogut me rrethinë” të autorit Sejdi Gashi

27 Prill, 2019 - 11:00 am


“Areali gjuhësor i Istogut me rrethinë” është studimi shkencor i autorit Dr. Sejdi Gashi, punonjës shkencor në degën e gjuhësisë, që u botua nga Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Ky botim plotëson tablonë e studimit të të folmeve shqipe të Kosovës dhe si i tillë paraqet një kontribut me vlerë për studimet në gjuhësinë shqiptare. Punimi ndahet në 8 krerë, që ndërthuren me njëri-tjetrin, e ku përfshihen:

– Të dhëna të përgjithshme për Istogun me rrethinë,

– Fonetika (theksi, sistemi zanor, sistemi bashkë­tin­gë­llor, togjet zanore, diftongjet dhe grupet e bashkë­tin­gë­lloreve);

– Dukuritë fonetike (metafonia., apofonia, kontra­ksio­ni, shurdhimi, sonorizimi, asimilimi, disimilimi, rëniet e tingujve, metateza, elizioni, aglutinacioni, palatalizimi, reduktimi, kontraksioni i zanoreve, kontraksioni i bashkë­tin­gëlloreve dhe analogjia).

 – Morfologjia (sistemin emëror, sistemin mbiemëror, sistemin foljor, disa përemra, disa numërorë etj., si dhe pjesët e pandryshueshme të ligjëratës: ndajfoljet, lidhëzat, nyjat, pasthirrmat, onomatopetë etj.).

– Fjalëformimi si një prej shtyllave kryesore (para­shtesat, prapashtesat, parashtesat dhe prapashtesat një­ko­hë­sisht, paranyjëzimi, kompozimi, përngjitja dhe konver­sioni).

– Sintaksa.

– Tekste dialektore.

– Fjalorth dialektor .

Dalja në dritë e veprës së  Dr. Sejdi Gashit zgjeron edhe më tej studimet e dialektologjisë shqiptare dhe vjen pasi autori kishte bërë shumë studime që kur ishte student dhe më vonë duke botuar me dhjetëra artikuj nëpër gazeta dhe revista shkencore./ KultPlus.com

Të ngjajshme