Doli nga shtypi libri “Vëzhgime leksiko-frazeologjike në të folmet e Rrafshit të Dukagjinit”

4 Dhjetor, 2017 - 8:30 pm

Doli nga shtypi libri “Vëzhgime leksiko-frazeologjike në të folmet e Rrafshit të Dukagjinit”. Me këtë libër synohet që të plotësohet sadopak gama e gjerë e studimeve leksikore për këto të folme, por edhe të jepet kontributi modest në fushën e leksikologjisë shqiptare.

Libri me titull “Vëzhgime leksiko-frazeologjike në të folmet e Rrafshit të Dukagjinit”, i Naim Berishës, sjell një korpus të rëndësishëm të leksikut dhe frazeologjisë nga një areal i studiuar mirë në rrafshin dialektologjik edhe nga gjuhëtarë të tjerë, porse leksiku i këtyre trevave tani është marrë në një observim më të plotë e më të detajuar, më tërësor.

Libri ndriçon aspekte të sistemit leksikor të një areali të përcaktuar gjuhësor – të Rrafshit të Dukagjinit, e trajton dhe e analizon jo vetëm leksikun dialektor, po sidomos leksikun krahinor, bashkë me frazeologjinë dialektore e krahinore, shpesh në përballje me leksikun e gjuhës standarde. Trajtimi i lëndës së vjelë është bërë duke marrë për ba¬zë parime e kritere studimi të zba¬tuara me sukses në studimet gjuhësore shqiptare dhe sido¬mos në ato që lidhen me objek¬tin e studimit të këtij libri.
Ky botim është rezultat i një pune të gjatë sistematike në terren, për të grumbulluar e sistemuar, grupuar e tipologjizuar fjalë e frazeologji, duke sjellë, kështu, kontribut me interes për studimet e leksikut dialektor të shqipes dhe në përgjithësi për dialektologjinë leksikore. Materiali gjuhësor është trajtuar në pesë krerë tematikë: Fusha tematike në leksikun e Rrafshit të Dukagjinit, Vështrim leksikor dhe etnolinguistik në leksikun e Rrafshit të Dukagjinit, Vështrim leksiko-semantik në leksikun e Rrafshit të Dukagjinit, Fjalëformimi, Leksiku i rrafshit të Dukagjinit dhe fjalorët dialektorë./KultPlus.com

Të fundit

Të ngjajshme