Lista per blerjen e librave

14 Gusht, 2018 - 1:50 pm

Rcpublika Kosova-Repu blic of Kosovo
Qeveria- Vlada-Gm’ernment
Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/Ministarstvo za kulturu, omlaclinu i sport Ministry of Culture, Youth and Sports

Lista per ble1jen e librave, sipas konkursit publik te elates 26 JANAR 2018, clhe propozimit te Kt;shillit
tc Li brit.

Nr. Shtepia botuest; Autori TituIii Sasia <=mim i (50-100) per n.icsi 1 N .SH "FAD" Shaip Grabovci Pri nci i bukur pri nci i 100 3 .90 ---- shemtua r 2 Libri shkollor Agim Vinca Metoda Letrare 100 7 SH.B.PAR NAS E.M .FO RSTE R Aspekte te Roma nit 100 5 6 SH.B"Beq i r MSusl i u" Sabit Rrustemi Per Dashu ri ku rre s'eshte 50 5 7 SH.B "Dukagji ni" Dau t Dema ku Lumtu ria 100 5 SH .B "OM" Ernesto Sabata Njer zit dhe Ingranazhet 100 5 9 Sl-1.B "OM" Regjep Qosja I ringjallu r I pend ua r 100 3 · - 10 SH.B"O M" Manjola Brahaj c;:ka nu k tregohet nuk ka 50 ti· ekzistue 11 "Epoka e Re " Sabri Ki mari Fitorja Diplomatike 50 9 --f-- 12 "E poka e Re " Tahir Desku U ne ja m ne do vend 100 6 13 N.P "Proku ltPress" Fatmi r Halimi Dy vdekjet nje jete 80 6 - ------ 14 SH.B "Meshari" Avdi Shala Abetare me dritare 100 7 (drama per femije) - 15 Sl-1.B "Meshari" Avdi Shala Rokaqielli 50 6 I 16 SH.B "Mesha ri" Agi m Desku U niversi Poetik 50 7 -· SH.B.Olymp Hajdi n Abazi Shembja e Olim pit 100 B 18 SH.B.Olym p Ramadan Thaci I dashur President 100 6 19 "ARS AL BAN I CA" Shyqri Ni ma ni Ne per Gjemba 50 20 . 20 S l-1. B"Pjeter Bogda n i" Zade Kuq i Trendafili I Pasionit 100 s 21 SH .B."Art Poeti ka" Skender R.Hoxha Prozat e dramati zuara te 50 7 Azem Shkrelit 22 "N.SH.Armagedoni" Emi n Z.Emini Stinet e Moi res 100 4.99 23 "N.Sl-1.Armagedoni" Haqif M ulliqi Drama 50 59 24 "N.SH.Armaged cini" M ilazim Krasniqi Poezia dhe vdekja 100 4.99 25 "N.SH.Armagedoni" Ganimet Klaiqi Njoftushmeria ne tituj e 100 4.99 gazetave 26 "N.SH.Armagec!oni" Arif Mol liqi Li u ka e Eperme neper 50 shekuj 27 "N.SH.Armagedoni" Ragi p Gjoshi Menxhimi bash kekohor I 50 5.99 instuticioneve arsimore -· ·-· 28 "N.SH.Arrnagcdoni" Kaltri na Maloku Britmat e shpi rtit 100 4.99 29 "N.SH.Armagedoni" I zet Sarajliq Permbled hje sarajevase e 100 4.99 luftes 30 SH .B"Artini" Perpa rim Blakaj Pertej Syve 100 4 - 3·1 SH.B"Arti ni" Fazli Hajrizi Muje Loshi 100 10 .. - 32 SH.13"Artini" Ad il Ollu ri Shu me rruge dhe nje 100 '1· renie 33 Sl-1.B"Arti ni" Flori na Jcrl i u Trashegi mia Kultu roree 50 7 Kosoves - - -- - - 3'1 SI-1.B"Arti n i" Sir Patrick Pellazget, Pasard hesit e 100 7 Coquhou n&Pasco tyre te sotem dhe origji na Wassa pellazge .3 5 SH.B"Rozafa" Astrit Bishqemi . Kacafytja me Ujku n 50 6 --· -· 36 SH.B"Rozafa" Ra mada n Musliu Domeni I Litera ri teti t 50 6 37 SH.B"Rozafa" Da n Ibra himi Arna Sysh 50 5 38 Sl-1.B"Rozafa" Ramadan M ehmeti Req u iem per M i rko 100 Gash in 45 SI-1.B"Fa i k Konica" M u hamecl Kerveshi Vargjet e Yjeve 5 5 --- ---- 46 Kosova PEN Center Sali Bashota Ne fillim ish te Drita 100 l) 47 SI-1.B "Rifat Ku kaj" 13eclri Tahiri Di mensi one Letrare 50 5 4B ?H.B "Ri fat K ukaj" I zet Abdyli Magjia e Artit dhe E fjales 100 5 - -- 49 SH .B"Pi ramida" Q.Batalli Buzeqesh jet 100 1.50 50 SI-1.B"Pi rarn ida" Xhevat Beqaraj Naten e mir 100 :I.SO - 51 SH.B"Piram ida" Shefqet Ri za Tre Flori nj per tri keshilla 50 1.50 52 SH.B"Pi ramicla" Shefqet Riza Tri shoqe te pandara lib 2 50 1.30 - ----- - 53 SH.B"Pi ramida" Adeli na Mamaqi Gani Trazaovac;:i dhe poezi - --- Total : 26, 149.00 t.: -----

Të fundit

Të ngjajshme