NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

11 Janar, 2018 - 1:39 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA
________________________________________
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit mbështetur në Procedurat e Rekrutimit, njofton për anulimin e konkursit të datës 26.12.2017, për pozitën Udhëheqës Artistik në AKKV”Shota” , Referenca 80/2017, për shkak të mosplotësimit të numrit të kandidatëve të nevojshëm, për kryerjen e procedurës së rregullt të rekrutimit.

Të ngjajshme