Konkurs për Udhëheqës Artistik në Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota”

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORTA / MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I … Vazhdoni me leximin e Konkurs për Udhëheqës Artistik në Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota”