Ndotja e ajrit dhe Covid-19 në Ballkanin Perëndimor: Fatkeqësia nuk vjen kurrë vetëm

Cilësia shumë e dobët e ajrit është një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen vendet në Ballkanin Perëndimor. Ndotja e ajrit dhe pandemia COVID-19 kanë kontribuar në rritje të vdekshmërisë në këtë rajon. Kampanja “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër” u bën thirrje institucioneve kompetente në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe qytetarëve të tyre të ndërmarrin veprime të përbashkëta që do të ndihmonin përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe uljen e shkallës së vdekshmërisë të lidhur edhe me COVID-19.

Grimcat e imëta (PM) dhe SARS-CoV-2 ushtrojnë një ndikim negativ në të njëjtat qeliza dhe pjesë të qelizave, prandaj personat e infektuar të cilët janë të ekspozuar ndaj ndotjes së ajrit preken edhe në përkeqësim të frymëmarrjes si përgjigje ndaj pranisë së SARS-CoV-2. Kjo shkakton forma edhe më të rënda të COVID-19, si dhe nivele më të larta të vdekshmërisë.

Ekspozimi afatgjatë ndaj emetimeve të dëmshme rrit rrezikun e kontraktimit të sëmundjeve akute dhe kronike, kryesisht ato që prekin sistemin e frymëmarrjes. Për shkak të funksionimit të tij të reduktuar, ai bëhet më i prirur ndaj infeksioneve të virusit, duke përfshirë atë të shkaktuar nga koronavirusi (SARS-CoV-2).

Numri i provave dhe studimeve shkencore mbi lidhjen midis ndotjes së ajrit dhe COVID-19 po rritet, por ende u nënshtrohen disa kufizimeve që duhet të merren parasysh, veçanërisht fakti që nuk është kryer asnjë studim përkatës në lidhje me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ne kemi nevojë për studime mjedisore dhe epidemiologjike mbi lidhjet midis ndotjes së ajrit dhe COVID-19 në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ato duhet të planifikohen dhe zbatohen me saktësi, në mënyrë që ato të mund të japin përfundime dhe rekomandime adekuate të masave që duhen marrë.

Kërkimet e deritanishme tregojnë se ndotja e ajrit shkakton vdekshmëri më të lartë nga COVID-19 – globalisht deri në 15%, ndërsa deri në 19% në Evropë. Përveç kësaj, është përcaktuar se një rritje prej 1 mikrogram për metër kub në përqendrimin e grimcave të imëta gjithashtu rrit vdekshmërinë e COVID-19 deri në 11%.

Brishtësia e sistemeve të kujdesit shëndetësor në vendet e Ballkanit Perëndimor gjithashtu paraqitet kur problemi i ndotjes së ajrit referohet me pandeminë COVID-19. Në spitalet në të gjithë rajonin, sasia e ventilatorëve dhe shtretërve spitalor është e pamjaftueshme, dhe ne për vite me radhë jemi përballur me çështjet e migrimit të punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe numrit të mangët të stafit që punon në njësitë e kujdesit intensiv.

Me kampanjën “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër”, ata kërkojnë që vendimmarrësit të rrisin nivelin e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të sektorit të kujdesit shëndetësor në proceset e vendimmarrjes, në mënyrë që të sigurojnë integrimin në kohë të masave të kujdesit shëndetësor në politikat që përqendrohen në mbrojtjen e mjedisit. Përveç kësaj, është e nevojshme të përmirësohet edhe efikasiteti i zbatimit të ligjit dhe vendimmarrjes në fushën e mbrojtjes së mjedisit, në mënyrë që të ketë përfitime më të mëdha shëndetësore dhe ekonomike për të gjithë qytetarët.

“Ne besojmë se është e nevojshme që të integrohen masat për përmirësimin e cilësisë së ajrit në politikat publike dhe planet e ndihmës COVID-19, në përputhje me angazhimet e përfshira në Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, i cili u miratua nga të gjitha shtetet”, thuhet në komunikatë.

Për më shumë informacion mbi fushatën, mund të kontaktoni Roni Idrizaj, [email protected] – përfaqësues partner në kampanjë nga Kosova. / KultPlus.com

‘Në Ballkanin perëndimor, jemi duke jetuar brenda në një re helmuese’

Vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë cilësinë më të ulët të ajrit në Evropë, prandaj, përfaqësuesit e kampanjës “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër”, u bëjnë thirrje institucioneve kompetente shtetërore dhe qytetarëve në rajon për të parandaluar deri në 13,500 vdekje të parakohshme çdo vit. Shumica e këtyre rasteve i atribuohen ekspozimit të grimcave PM, të cilat prodhohen kryesisht nga termocentralet me qymyr në Ballkanin Perëndimor.

Qytetarët e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Kosovës, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut janë të ekspozuar njësoj ndaj ndotësve të ajrit. Këto burojnë nga termocentralet me bazë qymyrguri dhe fabrikat, ndërsa një nga faktorët kryesorë është edhe teknologjia e vjetërsuar e ngrohjes në amvisëri. “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër” thekson bashkëpunimin rajonal si një domosdoshmëri për transformimin e sektorit të energjisë dhe sistemit të mbrojtjes së mjedisit, të cilat do të përmirësonin ekonominë dhe shëndetin publik.

Grimcat (PM) lidhen me sëmundje të shumta, duke filluar nga ato që e prekin zemrën dhe sistemin e frymëmarrjes përmes diabetit, deri në infertilitet dhe kancer. Sa më e vogël të jetë grimca, aq më lehtë dhe më thellë mund të depërtojë në trup. Buxhetet e qeverive nuk parashohin kostot e mëdha të trajtimit të pasojave të ndotjes së ajrit dhe viteve të humbura të jetës, ndërsa autoritetet vazhdojnë me mbështetjen financiare të projekteve në sektorin e qymyrit. Përveç kësaj, substancat dhe përbërësit e rrezikshëm të ajrit nxisin ndryshimin e klimës, përmbytje, thatësira dhe sëmundje që gjithashtu shfaqen si pasojë.

Në një studim të botuar nga HEAL, Sandbag, CAN Europe, CEE Bankwatch dhe Europe Beyond Coal, thuhet se në vitin 2016, gjashtëmbëdhjetë termocentrale me qymyr në Ballkanin Perëndimor, numër i cili mbetet i njëjtë deri më sot, kanë emetuar më shumë dioksid squfuri (SO2) sesa 250 të tilla që veprojnë në Bashkimin Evropian së bashku. Derisa termocentralet në BE janë subjekt i mbylljeve masive, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina mbeten të përkushtuara në planet e tyre për hapjen e termocentraleve të reja.

Në Nëntor 2020, të gjashtë vendet janë angazhuar bashkërisht në Sofje për Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, duke marrë kështu gjithashtu detyrimin për të ndjekur politikat e BE-së dhe marrëveshjen e saj të gjelbër evropiane. Kjo e fundit parashikon arritjen e neutralitetit të klimës, përfshirë neutralitetin e karbonit, deri në vitin 2050. Qymyri po kthehet në një kujtesë të keqe në nivelin global, pasi është bërë më fitimprurëse për të ndërtuar centrale diellore dhe centrale me erë sesa të mirëmbajë shumicën e termocentraleve ekzistues . Pajisjet për prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme po bëhen në mënyrë drastike më të lira. Kompanitë që prodhojnë dhe përdorin qymyr përballen me rritje të shpenzimeve për marrjen e licencave për të lëshuar dioksid karboni dhe në përputhje me rregulloret mjedisore.

Me kampanjën “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër”, ata kërkojnë që vendimmarrësit të rifokusojnë politikat e tyre dhe të marrin hapa urgjentë për të zvogëluar ndotjen e ajrit, në përputhje me angazhimet e tyre në Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, të miratuar nga vetë ata vendimmarrës në Sofje më 10 nëntor 2020. Axhenda e Gjelbër për rajonin nënkupton rregullimin e ndikimit ndërkufitar të ndotjes së ajrit, miratimin e strategjive për përmirësimin e cilësisë së ajrit, ngritjen e kapacitetit të sistemeve matëse të cilësisë së ajrit dhe eliminimin total të subvencioneve të qymyrit. Heqja e dorës nga përdorimi i qymyrit për qëllime të prodhimit të energjisë elektrike është masa më e rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Për më tepër, zëvendësimi i kaldajave të ngrohjes në familje me zgjidhje më të pastra mjedisore, panele diellore në çatitë e shtëpive dhe ndërtesave, si dhe projekte që ndihmojnë në përmirësimin e efikasitetit të energjisë – janë hapa që mund të kenë gjithashtu një rol të rëndësishëm. Për më shumë informacion mbi kampanjën, mund të kontaktoni Roni Idrizaj, [email protected]. / KultPlus.com