Nga 1 janari, veprimtaria profesionale në fushën e trashëgimisë kulturore do të zhvillohet vetëm me Licencë Profesionale

9 Gusht, 2022 - 6:00 pm

Duke filluar nga 1 Janari i vitit 2023, e gjithë veprimtaria profesionale në fushën e trashëgimisë kulturore do të zhvillohet vetëm me Licencë Profesionale.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka përfunduar të gjitha përgatitjet për zbatimin e procesit të licencimit të personave fizik dhe juridik në fushën e trashëgimisë kulturore sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2021 të miratuar për Kriteret, Kërkesat, Rregullat dhe Procedurat lidhur me Lëshimin, Administrimin dhe Revokimin e Licencave Profesionale për Personat Fizik dhe Juridik në fushën e Trashëgimisë Kulturore.

Bordi i Licencimit është themeluar dhe ka filluar pranimin e aplikimeve për licenca të përcaktuara sipas Udhëzimit. Në bazë të kualifikimit profesional, personave fizik dhe juridik ju mundësohet aplikimi për kategori dhe lloje të ndryshme të licencës sipas formularëve adekuat nga shtojcat e Udhëzimit.

Kërkesa për licencë dorëzohet personalisht nga aplikuesi. Pagesat për licenca bëhen përmes fletëpagesës, që lëshohet nga sekretari i Bordit të Licencimit, sipas tarifave të përcaktuara në Udhëzim.

Dosja e aplikimi së bashku me dëshminë për pagesë dorëzohen tek sekretari i Bordit të Licencimit dhe pas regjistrimit i nënshtrohet procesit të vlerësimit i cili zgjatë aq sa është përcaktuar në Udhëzim.

Informatat e hollësishme dhe dokumentet e nevojshme për aplikim i gjeni në Udhëzimin e publikuar në faqen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit: https://bit.ly/3p3OJAH

Aplikimi bëhet çdo ditë pune nga ora 10:00 – 12:00 dhe nga ora 13:30-15:00 në objektin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në zyrën nr.108 kati I-rë, tek sekretarja e bordit znj.Hava Makolli. / KultPlus.com

Të ngjajshme