Promovohet raporti ‘Strategjitë në fushën e arsimit të lartë në Kosovë’, Rexhaj e vlerëson maksimalisht

Sot, u promovua raporti i botuar nga organizata joqeveritare Admovere, «Strategjitë në fushën e arsimit të lartë në Kosovë», me autorë Aulonë Memetin dhe Nuhi Sadikun, mbështetur financiarisht nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS).

Raporti ka për qëllim që të analizojë dhe krahasojë paraqitjen e problematikave të arsimit të lartë gjatë planifikimit strategjik. Më konkretisht, hulumtimi pëqendrohet në pesë indikatorë:
transparenca dhe llogaridhënia,
puna shkencore,
gjithëpërfshirja;
ndërlidhja e programeve të studimit me tregun e punës, dhe
akreditimi.

Raporti krahason dhe shqyrton objektivat e përcaktuara dhe nivelin e përmbushjes së tyre në mes të të gjitha strategjive (dhe planeve të veprimit) të arsimit të lartë në Kosovë, të nxjerra nga Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), dhe në mes të strategjive (dhe raporteve vjetore) të Universitetit të Prishtinës (UP). Për nevojat e këtij hulumtimi, me theks të veçantë janë shqyrtuar Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZH) dhe udhërrëfyesi për zbatimin e saj, Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021 dhe Plani i Veprimit, si dhe Planet Strategjike të UP-së 2017-2019 dhe 2020-2022.

Drejtori Ekzekutiv i organizatës Admovere dhe bashkëautori i këtij raporti, Nuhi Sadiku deklaroi se “raporti është analizë krahasimtare e dokumenteve kryesore të planifikimit strategjik për arsimin e lartë të nxjerra nga tri nivele institucionale”. Ndërsa, si konkludime përmendi se “(1) ka një hendek të madh në mes të planifikimit, monitorimit dhe zbatimit në praktikë të masave të parapara për t’u ndërmarrë; (2) niveli i transparencës në Universitetin e Prishtinës po përcjell një trend të rritjes; (3) mekanizmat për zhvillim profesional të stafit akademik nuk janë të mjaftueshme; (4) Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017 – 2021, kur përmend gjithëpërfshirjen kryesisht mendohet për nivelet më të ulëta të arsimit, e më pak për arsimin e lartë; (5) një shtysë shumë pozitive në motivimin e stafit akademik për publikime shkencore, ka qenë Rregullorja për financimin e botimeve e miratuar nga Universiteti i Prishtinës (UP)”.

Kurse, recensenti i këtij raporti, prof. Xhavit Rexhaj duke rekomanduar që ky raport të bëhet i përvitshëm ose së paku çdo dy vite, deklaroi se “planifikimi strategjik është ndër pikat më të dobëta të arsimit në Kosovë”. Z.Rexhaj, gjithashtu potencoi faktin e mungesës së të dhënave për sistemin e arsimit, duke e konsideruar këtë gjë shumë problematike. Ndërkaq, për raportin tha se “është i pari i këtij lloji në Kosovë, është bërë në kohën e duhur, ka indikatorë të përcaktuar mirë, e ruan koherencën në mes të niveleve të planifikimit strategjik dhe e ruan fokusin e trajtimit”.

Raporti përmbyllet me vlerësimin e zbatimit në praktikë të strategjive, me fokus tek indikatorët e lartpërmendur, duke shqyrtuar më hollësisht rastet e tri fakulteteve të UP-së, përkatësisht Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK), Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit Filozofik, me dekanët e të cilave janë zhvilluar intervista nga ekipi hulumtues. /KultPlus.com

ADMOVERE hulumton përfshirjen e minoriteve në UP, për 12-të vite vetëm një student i komunitetit serb

Sot në ambientet e KultPlus Caffe Gallery, u mbajt promovimi i publikimit ‘Përfshirja e studentëve të komuniteteve jo shumicë në Universitetin e Prishtinës’, të botuar nga ADMOVERE dhe nën mbështetjen e KFOS. Një hulumtim ky i bërë nga Aulonë Memeti dhe Fitore Metbala, shkruan KultPlus.

Drejtoresha e organizatës Aulonë Memeti, njëherit bashkautore e hulumtimit, tregoi se raporti ofron një analizë të masave afirmative për studentët e komuniteteve jo-shumicë dhe efektin e tyre ndër vite. Më konkretisht, publikimi përfshin të dhëna të detajuara statistikore për numrin e vendeve të rezervuara, numrin e të pranuarve dhe numrin e të diplomuarve nga radhët e komuniteteve jo-shumicë, për secilin fakultet të UP-së, që nga shpallja e pavarësisë e deri më sot.

‘Kuotat për studentët e komuniteteve jo-shumicë në UP janë zbatuar që nga viti 2004-2005, por tek në vitin 2016 është nxjerrë Udhëzimi Administrativ për aplikim të masave afirmative dhe vendeve të rezervuara për regjistrim të kandidatëve nga komunitetet jo shumicë në institucionet e publike të arsimit të lartë, sipas të cilit, kuota për përfshirje të studentëve të komuniteteve jo-shumicë është përcaktuar të jetë 12% nga numri i përgjithshëm i studentëve për pranim’, theksoi tutje Memeti.

Fitore Metbala, hulumtuese dhe bashkautore e raportit, poashtu tregoi se nga 11 dekanë të intervistuar, 10 kanë potencuar që dy vitet e fundit hyrja e kuotës prej 12% në numrin e përgjithshëm të paraparë të studentëve për pranim, ka shkaktuar problem, për shkak se vendet kanë mbetur të zbrazëta dhe kjo ka shkaktuar pakënaqësi, sidomos në fakultetet me konkurrencë më të madhe.

‘Nga gjetjet e hulumtimit, del se gjatë 12 viteve, që nga shpallja e Pavarësisë së Kosovës, në UP asnjëherë nuk janë plotësuar vendet e rezervuara më shumë se 50%. Ky plotësim prej 50% ndodhë vetëm në Fakultetin e Mjekësisë, kurse fakultetet e tjera nuk i kanë plotësuar as 26% të vendeve të rezervuara për studentët e komuniteteve jo-shumicë’, potencoi tutje Metbala.

Ndërkaq, vlen të ceket se gjatë periudhës 2008-2020, në të gjitha fakultetet e UP-së janë paraparë 5 mijë e 372 vende për komunitetet jo-shumicë, vende që janë plotësuar vetëm 18.42%, pra me gjithsej 990 studentë të regjistruar nga komunitetet jo-shumicë.

‘Interesim më të madh studentët e komuniteteve jo-shumicë kanë shfaqur për Fakultetin e Mjekësisë, Filologjisë dhe Filozofisë. Ndërkaq, Fakulteti i Bujqësisë, Inxhinierisë Mekanike dhe Shkencave Matematike Natyrore janë fakultetet për të cilat ka më së paku interesim. Fakulteti i Filologjisë është fakulteti me numrin më të madhë të të diplomuarve, me një shkallë prej 72.72% e studentëve nga radhët e komuniteteve jo-shumicë’, theksoi Metbala.

Në hulumtim poashtu u bë e ditur se studentët e komunitetit turk, prijnë me numrin më të madh të të diplomuarve në UP, me gjiithsejt 119 të diplomuar, komuniteti boshnjak me 92 të diplomuar dhe komunitetet romë dhe egjiptian me nga 9 të diplomuar secili.

Kurse kërkesat kryesore të dakanëve të 11 njësive akademike ishin: të lejohet plotësimi i vendeve të zbrazëta; të rishikohet Udhëzimi Administrativ 09/2016; të merren vendime të bashkërenduara lidhur me zbatimin e masave afirmative për vendet e rezervuara, procedurën e përmbushjes së tyre dhe përcaktimin e numrit të paraparë për studentë mes Universitetit, MASh-it dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim. / KultPlus.com