Dafina Prokshi lanson platformën e parë në Kosovë për këshilla psiko-edukative, ngritje profesionale dhe vetëvlerësime

Zhvillimi i fëmijëve si proces është shumë kompleks dhe duhet patjetër të bëhen konsulta me ekspertët. Shumë shpesh, fëmijët mund të kenë ndonjë ç’rregullim ose të reagojnë përtej pritshmërive, e të cilat mund të tejkalohen vetëm me ndihmën e psikologëve.

Ndërkaq, sfiduese mbeten kontrollet fizike, për të cilat duhet patjetër të frekuentohet një vend i caktuar. Mirëpo, puna e psikologes Dafina Prokshit bashkë me ekipin e saj e ka lehtësuar shumë këtë punë, duke qenë afër me këshilla, workshope, mësime në formë digjitale, të qasshme kudo, kurdo dhe sa herë do.

Iniciativa e saj dhe e epikes së saj është kurorëzuar me një web të përbashkët në të cilin fokusi kryesor janë fëmijët, ndërkaq target grupet përfituese janë prindërit të cilët dëshirojnë ta kuptojnë dhe t’i qasen më drejtë fëmijëve të tyre; studentët e psikologjisë dhe të edukimit të cilët dëshirojnë të ngriten akademikisht dhe qendrat e edukimit të hershëm të cilat përmes praktikimit të drejtë të këtyre instruksioneve aftësohen profesionalisht.

Dafina bashkë me ekipin e saj ofrojnë vlerësime psikologjike për fëmijë dhe të rritur, terapi individuale, kurse online për punonjës ose studentë të fushave të psikologjisë, edukimit; konsultime me prindër, punëtori për edukimin e hershëm, planifikim të programit të edukimit të hershëm, punëtori dhe trajnime online.

Ndërkaq qasja në këto materiale është shumë e lehtë. Në web faqen e krijuar nga Dafina dhe ekipi i saj janë të prezantuara një mori leksionesh e workshopesh, të cilat mund të posedohen me një parapagim të një shume modeste. Kështu, cilido që do ta blej materialin, do ta posedoj atë përherë.

Ky ekip prej ekspertësh të psikologjisë, edukimit e fushave tjera që ndërlidhen me fëmijët ofrojnë këshillime për shkathtësitë e të nxënit (vëmendja, organizimi), sociale (vetë rregullimi-aftësia për të luajtur dhe ndërvepruar me rrethin), emocionale (vetëbesimi), akademike (të lexuarit, të shkruarit), të jetës (ushqyerja, veshja, gjumi, punët dhe detyrat e tjera), të kuptuarit dhe komunikimi.

Ndërkaq, ato që mund të porositni i takojnë leksioneve të fushave si: udhëzime për prindër rreth disiplinës pozitive; terapia njohëse e sjelljes për depresion, ankth, fobi dhe sulme paniku; vlerësim i vetes nëse ke fobi; ndikimi i ushqimit të shëndetshëm në zhvillimin e fëmijëve; psikoterapia; zhvillimi intelektual i trurit të fëmijëve nga lindja deri në moshën 12 vjeçare; roli i gjenetikës dhe mjedisit në zhvillimin e fëmijëve; zhvillimi njohës i fëmijëve dhe piketat e zhvillimit nga mosha 0-5 vjeç; zhvillimi i gjuhës dhe komunikimit nga lindja deri në moshën 5 vjeçare; kuptimi dhe trajtimi i sjelljeve autike; zhvillimin social përgjatë jetës së fëmijëve; tranzicionin e fëmijëve nga shtëpia në kopsht-fazat e adaptimit; njohja e zhvillimit të fëmijëve-edukimi i hershëm; ADHD dhe zgjedhja e duhur.

Ky është webi në të cilën mund të kontaktoni me profesionistet e psikologjisë dhe edukimit, në mënyrë që ta njihni dhe të keni qasje të duhur ndaj fëmijëve, nxënësve, rasteve të studimeve tuaja: https://www.dafinaprokshi.com/ / KultPlus.com