займ на карту онлайн потребительский кредит

OBAVEŠTENJE O ANULIRANJU KONKURSA

11 Janar, 2018 - 1:38 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA
________________________________________
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Ministarstvo Kulture,Omladine i Sporta na osnovu procedure zapošljavanja, obaveštava o anuliranju konkursa datuma 26.12.2017, o poziciji Umetinički Rukovodilac u NAPI „Shota“, Preporuka 80/2017, zbog neispunjenja broja potrebnih kandidata, zbog završavanja redovne procedure za regrutaciju.

Të ngjajshme