Buletini i Muezut Kombëtar të Kosovës

26 Dhjetor, 2018 - 11:39 am

Revistë e Muzeut Kombëtar të Kosovës

“Buletini i Muzeut Kombëtar të Kosovës” është revistë shkencore (peer reviewed) që u dedikohet të gjithë studiuesve e punonjësve shkencorë të shkencave të ndryshme sociale. Buletini nxitë një angazhim kritik me praktikat e muzeve dhe rolin e tyre në zhvillimin e shoqërisë. Ai synon të nxisë diskutime shkencore rreth marrëdhënies mes Muzeut e shkencave të tjera sociale.

THIRRJE E HAPUR PËR PUNIME

                                                 nga data 18 Dhjetor 2018 deri më 30 Janar 2019

Në emër të Bordit Editorial, ftoheni të aplikoni me punime në Revistën shkencore ”Buletini i Muzeut Kombëtar të Kosovës”, duke dërguar punimin deri me datë 30 janar 2019.

Temat e propozuara:

Temat e mëposhtme propozohen (por nuk kufizohen) si pika qendrore potenciale për hulumtim:

Definimi i rolit  edukativ dhe  komunikativ të muzeut;

Autenticiteti, dekontekstualizimi dhe rikontekstualizimi i objekteve;

Reprezentimi i trashëgimisë shpirtërore;

Arkeologjia shqiptare – zbulimet dhe hulumtimet;

Shkenca arkeologjike;

Etnologjia shqiptare;

Studimet Antropologjike;

Teoria dhe interpretimi në arkeologji, antropologji, histori;

Ruajtja, prezantimi dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore;

Teknologjia në muze;

Didaktika e ekspozimit: dinamika e të mësuarit të vizitorëve;

Praktikat kuratoriale;

Shkenca historike

Punimet dorëzohen me postë elektronike, në versionin Microsoft word, pasi të jenë lekturuar dhe korrektuar. Tekstet e pa lekturuara dhe të pa korrektuara nuk do të botohen dhe si të tilla refuzohen (dërgimi i versioneve ne PDF dhe forma të tjera nuk pranohet).

Rekomandimet e mëposhtme kanë të bëjnë me çështje teknike të punimit për botim në revistën “Buletini i Muzeut Kombëtar të Kosovës”.

Luten që autorët e teksteve t’i respektojnë plotësisht kërkesat për botim, sepse kështu do të përshpejtohet procesi i përgatitjes së revistës “Buletini i Muzeut Kombëtar të Kosovës” për shtyp.

Kriteret për dorëzim të punimit në revistën Buletini i Muzeut Kombëtar të Kosovës

Punimi duhet të përmbajë deri në 6 mijë fjalë;

Recensioni për libër të botuar apo raport i aktiviteteve duhet të jetë i gjatë deri në 3 mijë fjalë.

Secili dërgim në adresën e revistës duhet të përmbajë:

Biografinë e autorit 100-150 fjalë;

Titullin e punimit, emrin e autorit dhe institucionin ku punon dhe adresën elektronike;

Përmbledhjen e shkurtër ose abstraktin (200-250 fjale);

Fjalët çelës;

Tekstin e punimit me fusnota te sakta, (shih modelin e bashkangjitur)  i cili mund të jetë i shoqëruar me fotografi, skica, grafikone, tabela etj të kualitetit të lartë.

Bibliografinë.

Dorëzimi i punimit

Autori duhet të dorëzoj punimin në formë elektronike në adresën [email protected];

Për vërejtjet, sugjerimet, pranimin apo refuzimin e punimit të dërguar, autorët do të njoftohen nga redaksia deri në 20 ditë pas mbylljes së afatit për dërgim të punimeve;

Në rast të kërkimit të plotësimeve shtesë nga redaktorët përgjegjës, autorët kanë një afat shtesë prej 6 ditëve për t’i plotësuar ato.

Buletini i Muzeut të Kosovës nuk boton:

Artikuj të publikuar me parë në ndonjë revistë, kapitull apo pjesë të ndonjë libri, faqe interneti etj;

Artikuj të karakterit të përgjithshëm informative në të cilët autorët nuk paraqesin origjinalitet dhe të dhëna të reja apo interpretim të ri.

Autorët, artikujt e të cilëve do të publikohen në Buletinin e Muzeut Kombëtar të Kosovës do të përfitojnë:

Publikim efikas dhe të shpejtë;

Një kopje të revistës në formë elektronike;

Shpërndarje të gjerë dhe akses në artikuj.

Promovimin e çdo artikulli të botuar

Adresa:

Muzeu Kombëtar i Kosovës

Rr. Ibrahim Lutfiu, 10000, Prishtinë

Email: [email protected]

Të ngjajshme