Komuna e Gjilanit shpallë konkurs për drejtor të Teatrit të Qytetit

Komuna e Gjilanit ka shpallur konkurs publik për drejtor të Teatrit të Qytetit, shkruan KultPlus.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar dhe i plotësojnë kushtet në aspektin e kualifikimit dhe shkathtësive të kërkuara me konkurs.

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe i mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë përfaqësimi proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike si në nivel qendror njashtu edhe atë lokal.

Qëllimi i vendit të punës-angazhimit: Menaxhimi dhe promovimi i teatrit:

Detyrat dhe përgjegjësitë :

bën menaxhimin financiar,administrativ,teknik dhe promovues të teatrit;
zbaton vendimet e Këshillit drejtues të teatrit;
propozon organizimin e brendshëm të teatrit tek Këshilli drejtues;
përfaqëson teatrin brenda dhe jashtë vendit;
propozon buxhetin vjetor para Këshillit drejtues;
kërkon, aplikon dhe negocion për marrjen e donacioneve;
mbikëqyrë të hyrat dhe shpenzimet buxhetore si dhe të donacioneve;
negocion dhe nënshkruan kontratat dhe marrëveshjet me artistë të pavarur dhe me palë tjera;
menaxhon mirëmbajtjen dhe sigurimin e ndërtesës së teatrit;
menaxhon bashkëpunimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;;
për punën e tij i përgjigjet Këshillit drejtues të teatrit;
kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe statut të teatrit;

KUSHTET:

diplomë universiteti nga fusha e teatrit ose lëmi të përafërta të kulturës;
të ketë 5 vite përvojë pune profesionale;
njohuri të punës me kompjuter, Word, Excel;
të ketë shkathtësi të mira menaxhuese, komunikuese dhe ndër njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punoj me orar fleksibil të punës dhe në grupe;
të ketë aftësi të mira për ruajtjen dhe zhvillimin e kontakteve brenda dhe jashtë teatrit.

Rregullimi i mandatit: bazuar në nenin 13 paragrafi 3 të Ligjit për Teatrot nr. 04/L-106, mandati i Drejtorit të përgjithshëm të teatrit është 4 (katër) vite me mundësi rizgjedhjeje edhe për një mandat.

Çdo kandidat (aplikues) për pozitën e lartcekur duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (foto kopje) si vijon :

dëshmi të kualifikimit shkollorë në fotokopje e noterizuar, e nëse kandidati e ka kryer shkollimin jashtë Republikës së Kosovës diploma duhet të jetë e nostrifikuar në MASHT.
dëshmi mbi përvojën e punës dhe trajnimet e kryera
dokumentin e identifikimit;
certifikata që nuk është nën hetime

Aplikacionet merren, dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin qendror të Komunës së Gjilanit, përkatësisht në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve
Afati i aplikimit është 15 ditë, nga dita e shpalljes publike të konkursit në mjetet e informimit publik, Web faqen komunale dhe tabelën e shpalljeve publike.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen përmes tel ose email të cilin duhet shënuar në aplikacion. / KultPlus.com