MKRS shpall thirrjen publike për mbështetje të OJQ-ve dhe Individëve në fushën e Artit dhe Trashëgimisë Kulturore

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall thirrjen publike për mbështetje të OJQ-ve dhe Individëve në fushën e Artit dhe Trashëgimisë Kulturore, duke sjellur risi në formatin e thirrjes dhe formën e aplikimit.Për herë të parë aplikimi për grante në Art dhe Trashëgimi Kulturore do të bëhet online, përmes platformës eKosova, duke siguruar efikasitet dhe transparencë të shtuar në menaxhimin e të mirave publike.

Për të ofruar mbështetje adekuate për skenën e pavarur kulturore, cikli i parë i thirrjes për vitin 2022 synon 5 kategori të mbështetjes:

Mbështetje për zhvillimin organizativ dhe programor të OJQ-ve të artit dhe trashëgimisë kulturore;

Ngjarjet tradicionale të artit dhe trashëgimisë kulturore;

Projektet dhe ngjarjet në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore;

Projektet e krijuesve të rinj;

Fondi i mobilitetit për promovim ndërkombëtar të artit dhe trashëgimisë kulturore të Kosovës.

Përmes thirrjes publike për grante në Art dhe Trashëgimi Kulturore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka për qëllim:

Promovimin e artit dhe trashëgimisë kulturore përmes pasurimit, diversifikimit dhe rritjes së cilësisë së jetës kulturore;

Nxitjen e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën kulturore brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës, me theks tek fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara;

Fuqizimin e koordinimit dhe partneritetit ndërmjet institucioneve të kulturës dhe trashëgimisë kulturore dhe shoqërisë civile përmes fuqizimit të skenës së pavarur kulturore dhe nxitjes së akterëve të rinj që veprojnë në fushën e kulturës;

Promovimin e artit dhe trashëgimisë kulturore përmes zhvillimit të diplomacisë publike.

Thirrja do të jetë e hapur nga data 01.04.2022 deri më datën 22 prill 2022, në ora 23:59.Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit mbetet e përkushtuar në avancimin e shërbimeve për komunitetin artistik brenda dhe jashtë kufinjve të Republikës së Kosovës.

APLIKIMI

Shpallja e Thirrjes në web faqen e MKRS-së: https://mkrs-ks.org/…/Thirrja_publike_Kulture_dhe…

Për të aplikuar përmes platformës online, duhet të ndiqen këta hapa:Në platformën eKosova kliko: ekosova.rks-gov.net/, pastaj:- Menyja Kryesore, zgjedh: Shërbime- Nënkategoria: Grante dhe Subvencione, duke zgjedhur për cilin lloj të grantit do të aplikoni, zgjidhni si me poshtë:

– Aplikimi për grante dhe subvencione të MKRS për Individë- Aplikimi për grante dhe subvencione të MKRS për OJQ.

Në vazhdim të kësaj faqeje sipas kategorisë për grante (OJQ, Individë) gjeni “Formulari i Aplikimit”- Për të shkarkuar udhëzuesin për aplikim online për projekt-propozimet kulturore për 2022 për OJQ kliko këtu: https://mkrs-ks.org/repository/docs/Manual-ojq.pdf

– Për të shkarkuar udhëzuesin për aplikim online për projekt-propozimet kulturore për 2022 për Individë kliko këtu: https://mkrs-ks.org/repository/docs/Manual-individe.pdf

Për të shkarkuar udhëzimet për aplikuesit sa i përket procesit të pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimit, dhënies së fondeve, kohës dhe mënyrës së parashtrimit të ankesave, trajtimit të dokumenteve dhe kalendarit tregues të zbatimit të thirrjes, kliko këtu: – OJQ: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14831

– Individë: https://www.mkrs-ks.org/…/Rregullore_per_subvencionimin… / KultPlus.com