Takim i grupit punues për menaxhimin e integruar të qendrës historike të Prishtinës

Është mbajtur takimi i radhës i grupit punues për menaxhimin e integruar të qendrës historike të Prishtinës, takim me rëndësi të veçantë në validimin dhe konsolidimin e qendrës historike të Prishtinës dhe zonës së saj mbrojtëse.

Prezantimet dhe diskutimet janë fokusuar në procesin e mbledhjes së të dhënave, zhvillimin e databazës në GIS dhe analizat e bëra, të cilat kanë marrë parasysh një sërë treguesish përfshirë: identifikimin e trashëgimisë kulturore urbane; verifikimin e konsistenës së zonës urbane; identifikimin e modeleve dhe llojeve të përdorimit të tokës; identifikimin e karakterisitikave të rrjetit rrugor dhe krahasimin me dokumente historike drejt konsolidimit të kufirit historik.

Konsolidimi i kufirit historik dhe zonës mbrojtëse do të hapë rrugën drejt kategorizimit të ndërhyrjeve konzervuese dhe transformuese brenda zonës qendrore historike dhe udhëzuesit për menaxhimin dhe zhvillimin e zonës mbrojtëse.

Ky projekt i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe i mbështetur nga UN-Habitat Kosovë, përmes Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës të financuar nga Qeveria e Suedisë, synon integrimin e trashëgimisë kulturore në kuadër të planifikimit hapësinor për zhvillim të qëndrueshëm, të gjelbër dhe gjithëpërfshirës./ KultPlus.com

Diskutohet menaxhimi i integruar i qendrës historike të Prishtinës

Gjetjet e para të studimit të fizibilitetit drejt Menaxhimit të Integruar të Qendrës Historike të Prishtinës, janë duke u diskutuar nga përfaqësues të MKRS-së dhe MMPHI, Kuvendit të Kosovës, Komunës së Prishtinës dhe OJQ-ve.

Anëtarët e grupit punues po shqyrtojnë analizën mbi gjendjen aktuale të Qendrës nga perspektiva e strukturës urbane, kornizës ligjore dhe kufijve të qendrës historike.

Projekti “Studimi i fizibilitetit dhe plani i menaxhimit për qendrën historike të Prishtinës” synon të integrojë trashëgiminë kulturore në një zhvillim të qëndrueshëm, të gjelbër dhe gjithëpërfshirës për të ardhmen e kryeqytetit.

Ai financohet nga MKRS dhe mbështetet nga UN-Habitat Kosovë, përmes Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës të financuar nga Qeveria e Suedisë. / KultPlus.com

Një hap përpara drejt përcaktimit të metodologjisë për ruajtjen e Qendrës Historike të Prishtinës

Një hap përpara drejt përcaktimit të metodologjisë për ruajtjen, zhvillimin dhe promovimin e Qendrës Historike të Prishtinës.

Grupi kryesor i punës diskutoi sot metodologjinë për studimin e fizibilitetit për Qendrën Historike të Prishtinës të propozuar nga eksperti Italian i Trashëgimisë Kulturore, përfshirë aktivitetet e planifikuara në zbatim të saj dhe koordinimin për punën e përbashkët përpara.

Duke përfshirë të gjithë hisedarët dhe akterët relevantë, fizibiliteti dhe plani i menaxhimit do të përcaktojnë ruajtjen, mbrojtjen, zhvillimin dhe promovimin e Qendrës Historike të Prishtinës, një zonë me vlerë të trashëgimisë për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme.

Ky studim do të analizojë fuqitë e ndryshimit nga aspektet kulturore, mjedisore dhe socio-ekonomike dhe do të mundësojë mbrojtjen, përmirësimin dhe zhvillimin e koordinuar. Plani do të identifikojë qëllimet afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për mbrojtjen dhe zhvillimin e qendrës dhe do të zhvillojë strategji dhe veprime inovative, gjithnjë duke u bazuar në legjislaturën lokale e ndërkombëtare si dhe konventat dhe praktikat më të mira botërore.

Ky projekt financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe zbatohet nga UN-Habitat-i në Kosovë, përmes Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës të financuar nga Qeveria e Suedisë, dhe synon të integrojë trashëgiminë kulturore në planifikimi hapësinor për zhvillim të qëndrueshëm, të gjelbër dhe gjithëpërfshirës. / KultPlus.com