Konkurs: Direktor Centra za Kinematografiju Kosova (CKK)

15 Janar, 2018 - 12:11 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA / MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA
DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Na osnovu Zakona za Civilne Usluge Republike Kosova, Zakon Br. 2004/22 za Kinematografiju i Statut Kinematografije Kosova.Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, obijavljuje:

K O N K U R S

Institucija: Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Naziv rada: Direktor Centra za Kinematografiju Kosova (CKK)
Funkcionalna kategorija / Koeficienat: 9.5
Broj referencije: 02/2018
Departman: Departman Kulture
Institucija: Centar za Kinematografiju Kosova
Odgovoran je: Direktoru Departmana Kulture
Mesto: Priština

Zadaci i odgovornosti: Pod nadzorom Direktora Departmana Kulture, ispunjava dole navedene zadatke:

1. Rukovodi radom Centra za Kinematografiju Kosova;
2. Predstavlja i odgovoran je za materijalno-finansijsku delatnost, za zakonodavnost i poslovnost CKK-a;
3. Odobrava godišnji plan rada uz prethodno usaglašavanje Upravnog Saveta;
4. Predlaže i iznosi akt za organizovanje i sistematizaciju radnih mestva i akt za raspodelu plata, koji prihvata Upravni Savet ;
5. Donosi olluku za radni odnos radnika u saglasnosti sa zakonom;
6. Nadzire rad i umetničke aktivnosti umetničkih grupa i onih savetodavnih (stalnih i privremenih) u saglasnosti sa zakonom;
7. Izvršava i ostale poslove u vezi Kinematografskog Centra Kosova, u saglasnosti sa zakonor i ostalim pod-zakonskim aktima;
8. Ima pravo i obavezu da učestvuje u radu Upravnog Saveta i komisija kao i ostalih tela bez prava glasa.

Zahtevano obrazovanje, iskustvo, sposobnosti i lične karakteristike:

1. Univerzitetska diploma iz oblasti kinematografije ili ostalih, približnih oblasti;
2. Da ima najmanje 7 godina profesionalnog radnog staža, 4 godine na rukovodećim mestima;
3. Znanje i substancialno iskustvo u upravljanju Institucijama;
4. Sposobnost u komuniciranju, pregovaranjima i autoritetnom upravljanju;
5. Sposobnost u određivanju objektiva, planiranju rada i analizi;
6. Sposobnost u rukovođenju i organizovanju ekipe, sposobnost za upravljanje ekipom ili radnom grupom;
7. Sposobnost na kompjuteru za aplikaciju programa (Word, Excel, Power Point, Access);
8. Poznavanje engleskog jezika je prednost;
9. Sudska potvrda da nije pod istragom.

Uslovi za učestvovanje na konkursu: Pravo na aplikovanje imaju svi državljani Republike Kosova zrelog doba, koji imaju potpunu sposobnost za delatnost, završili su visoko, adekvatno obrazovanje i imaju profesionalnu sposobnost za izvršavanje zadataka.

Zakonski i pod-zakonski akti koji regulišu mandat: Zakon za Civilne Usluge Republike Kosova, Zakon Br. 2004/22 za Kinematografiju i Statut Kinematografije Kosova.

Vremensko trajanje mandata: 4 godine.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana.

Datum zatvaranja konkursa: 29.01.2018

Predstavljanje zahteva: Aplikacija se uzima i predaje u kancelariji br. 27 Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, Trg “Majka Tereza” Br. 44, Priština. Za dodatne informacije kontaktirajte broj 03820022201 ili 038 20022536( ili na web-stranicu http://www.mkrs-ks.org/).

Të fundit

Të ngjajshme