Lista per financimin e revistave letrare

18 Maj, 2018 - 5:59 pm

Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport
Ministry of Culture, Youth and Sports


Lista per financimin e revistave letrare, sipas konkursit 26.01.2018

Nr Shte • is Botuese Autori Titulli i revistes Totali
1 N.SH”Zog Mengjesi-Mollekuqja” Labinot Kelmendi Mollekuqja 1,500€
,
` Ars Clubi”Beqir Musliu Sabit Sabit Rrustemi Agmia 1,000€
OJQ QTSHRK Tanseli Rogova Soz Koprusu (Ura e fja les) 1,000€
4 Shoqata kulturore„Ymer Prizreni” Bedri Halimi SHARRI 2,000€
5 SH.SH.M„Jakup Ceraja” Riza Haziri Fjale e Vale 3,000€
6 L.SH.K Flora Brovin Metafora 6,000€
7 N.SH„OM” Xhemajl Avdyli Symbol 6.000€
8 BKSH”Perspektiva” Sevdail Hyseni Perspektiva 1,500€
9 N.SH Revistat Rilindja Dee TopaIli Jeta e Re 11,000€
10 D.SH”Imza Publications” Agim Rifat Kosova Imza 1,000€
11 Allcoa Impex Qemajl Jabllanica “Yekhipe” – Bashkimi 1,000€

Totali 35,000 euro

Të fundit

Të ngjajshme