FTESË PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN“ÇMIMI PËR DIVERSITETIT KULTUROR 2018”

4 Shtator, 2018 - 12:10 pm

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosova
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
Ministry for Culture, Youth and Sport

Ne shënim te vitit te Trashëgimisë Kulturore Evropiane dhe ne zbatim te Strategjisë Kombëtare për Trashëgimi Kulturore, Objektivi 4 Promovimi i Trashëgimisë Kulturore respektivisht pika 4.3 Promovimi diversitetit kulturor, respektimi dhe mbrojtja e trashëgimisë dhe shprehjes kulturore te komuniteteve te Kosovës, MKRS përmes Departamenti te Trashëgimisë Kulturore ndanë Çmimin Vjetor përDiversitet Kulturor te Kosovëspër projektin me te mire qe promovon Diversitetin Kulturor te Republikës se Kosovës

FTESË PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN“ÇMIMIPËR DIVERSITETIT KULTUROR 2018”
Kultura si komponent thelbësor i çdo shoqërie, është pëlhurë që bashkon komunitetet dhe u jep atyre mundësi për shpërfaqjen e identitetit të tyre unik. Njohja dhe faktorizimi i diversitetit kulturor është thelbësor për të ruajtur trashëgiminë kulturore në mënyrë efikase. Përfshirja e diversitetit kulturor, sidomos nëpërmjet ruajtjes së trashëgimisë kulturore, sjell përfitime të prekshme. Përqafimi i diversitetit kulturor në përditshmëri është një forcë lëvizëse për rritjen e qëndrueshme ekonomike, si dhe çelës për të jetuar jetë të përmbushura.
Ndaj, Ministria e Kulturës Rinise dhe Sportit (MKRS) përmes Departamentit te Trashëgimisë Kulturoreju fton te merrni pjese ne konkursin për Çmimin vjetor për “Diversitet Kulturor të Kosovës”.
Me këtë konkurs ndërdisiplinor MKRS synon te festoj përpjekjet shembullore,te individëve dhe organizatave,për të shfaqur diversitetin kulturor përmes projekteve te veçanta,duke mirëpritur projektet që pozitivisht tregojnë mënyrat e shumëfishta përmes së cilave kulturat e grupeve dhe shoqërive gjejnë shprehje por edhe për mënyrat me të cilattrashëgimia kulturore e njerëzimit ruhet, kultivohet dhe përcillet te gjeneratat e ardhshme.
Përmes këtij konkursi dhe programeve të ngjashme, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportitka për qellim të rrisë ndërgjegjësimin dhe të kuptuarit e diversitetit kulturor ne Kosovë.
Do te jepet një(1) Çmimi për arritje te jashtëzakonshme.
Projekti fituese duhet të demonstrojnë kuptim të plotë të rëndësisë së diversitetit kulturor. Konkursi njeh arritjet më të mira në ruajtjen, hulumtimin, si dhe edukimin, trajnimin ngritjen e vetëdijes dhe promovimin e diversitetit kulturor te Kosovës. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet dimensionit gjithëpërfshirës te projekteve / hulumtimeve, duke përfshire këtu:
– Pjesëmarrjen dhe përfshirjen e grupeve etnike, religjioze, gjinore , grupeve te cenueshme dhe personave me nevoja te veçanta.
– Numrin e përfituesve
– Shtrirjen e projektit
– Aftësia e projektit për replikim
Te drejtë pjesëmarrje kanë te gjithë individët apo dhe organizatat jo qeveritare, te financuara nga fonde private, te huaja apo edhe publike, te cilët kanë zhvilluar hulumtime/studime apo projekte lidhur me Diversitetin Kulturor ne Kosove. Duke konsideruar se konkursi shpallet për të parën herë, mundësi konkurrimi kanë projektet që kanë përfunduar brenda 3 viteve të fundit (2015-2018).
Për të siguruar pjesëmarrje ne këtë konkurs, hulumtimet, studimet e projektet mund te aplikojnë vet apo edhe te nominohen nga individët apo grupet tjera te përfshira ne projekt. Aplikuesit dhe nominuesit duhet te kenë njohuri për hollësitë e projektit i cili propozohet për pjesëmarrje.
Konkursi hapet me 29.08.2018
Afati i fundit për dorëzimin e materialeve për aplikim është 26.09. 2018.

Fituesit do të shpallen gjatemuajit Tetor 2018
Të interesuarit duhet të dërgojnë:
– Formën e aplikacionit te plotësuar
– Material mbështetës: Video, foto, raportet e përfundimit te projektit, produktin e projektit (nëse ka), artikuj gazetash etj.
Adresa: Sheshi Nëna Terezë pa nr. Prishtinë – Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, për Departamentin e Trashëgimisë Kulturore
FORMA E APLIKIMIT

Emri iaplikuesit/nominuesit: __________________________________________________________ _
Kontakti : ____________________________________________________________________________
Titulli i hulumtimit, studimit, projektit te nominuar:_______________________________¬¬¬¬¬-__________

Tri vlerat dalluese te projektit dhe deklarata pse projektit i propozuar e meriton çmimin:
(deklarata duhet te përmbaj qëllimin e projektit, rezultatet e projektit dhe arsyetimin pse projekti është meritor 150-300 fjale)

1.

2.

3.

Deklarata ( 150-300 fjalë)

(Bashkangjitur Forma e Projektit)
1. TË DHËNAT E PËRGJITHSHME PERAPLIKUESIN/NOMINUESIN
1.1. Emri i organizatës/personit:
1.2. Adresa/komuna:
1.3. Kontakti (numri i telefonit, e-mail adresa):

2. TË DHËNAT E PËRGJITHSHME PER TE NOMINUARIN
2.1. Emri i organizatës/personit:
2.2. Adresa/komuna:
2.3. Personi kontaktues (numri i telefonit, e-mail adresa):

3. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT:

3.1. Qëllimi i projektit:

3.2. Objektivat e projektit:

3.3. Rezultatet dhe treguesit:

3.4. Grupi/et e përfshira
(Përshkruani në mënyrë të përmbledhur, se cili është grupi parësor i përfshirë ne projekt dhe se si i kanë shërbyer aktivitetet e projektit.)

3.5. Qëndrueshmëria e projektit (ne fund përshkruani pak edhe aftësinë e projekti përreplikim):

3.6. Partnerët (nëse ka):

Të fundit

Të ngjajshme