Konkurs: Drejtor në Qendrën Kinematografike të Kosovës (QKK)

15 Janar, 2018 - 12:12 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORTA / MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA
DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Nr. 03/L–149, Ligji Nr. 2004/22 për Kinematografinë dhe Statutin e Kinematografisë së Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall:

KONKURS

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Titulli i punës: Drejtor në Qendrën Kinematografike të Kosovës (QKK)
Kategoria funksionale / Koeficienti: 9.5
Numri i referencës: 02/2018
Departamenti: Departamenti i Kulturës
Institucioni: Qendra Kinematografike e Kosovës
I përgjigjet: Drejtorit të Departamentit të Kulturës
Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë: Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Departamentit të Kulturës, përmbush detyrat e poshtëshënuara:

1. Udhëheq punën e Qendrës Kinematografike të Kosovës;
2. E përfaqëson dhe përgjigjet për veprimtarinë materiale-financiare dhe për ligjshmëri e
afarizëm të QKK-së;
3. Miraton programin vjetor të punës me pëlqimin paraprak të Këshillit Drejtues;

4. Propozon dhe nxjerr aktin për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës dhe aktin
për shpërndarjen e pagave, të cilin e miraton Këshilli Drejtues;
5. Merr vendim lidhur me marrëdhënien e punës së punëtorëve në pajtim me ligjin;
6. Mbikëqyr punën dhe aktivitetet artistike të trupave artistike dhe këshillëdhënëse (të përhershme
dhe të përkohshme) në pajtim me ligjin;
7. Kryen edhe punë të tjera lidhur me punën e Qendrës Kinematografike të Kosovës në pajtim me ligjin dhe me akte të tjera nënligjore;
8. Ka të drejtë dhe detyrë të marrë pjesë në punën e Këshillit Drejtues dhe të komisioneve e
të trupave të tjerë të tij pa të drejtë vote.

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

1. Diplomë universitare, nga lëmia e kinematografisë apo nga fushat tjera të përafërta;
2. Të ketë minimum 7 vite përvojë pune profesionale, 4 në vende udhëheqëse. ;
3. Njohuri dhe përvojë substanciale në menaxhimin e Institucioneve;
4. Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;
5. Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
6. Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup punues;
7. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
8. Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
9. Vërtetim nga Gjykata që nuk është nën hetime.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin e lartë adekuat dhe kanë aftësi profesionale për kryerjen e detyrave.

Akte ligjore dhe nënligjore që rregullojnë mandatin: Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 2004/22 për Kinematografinë dhe Statutin e Kinematografisë së Kosovës .

Kohëzgjatja e mandatit: 4 vjet.

Konkursi është i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë.

Data e mbylljes së konkurrimit: 29.01.2018

Paraqitja e kërkesave: Aplikacioni merret dhe dorëzohet në zyrën 27 të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sheshi “Nëna Terezë” Nr. 44, Prishtinë. Për informata shtesë kontaktoni në numrin 03820022201 dhe 038 20022536( apo në ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/).

Të fundit

Të ngjajshme