KONKURS za nagrade koje dodeljuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta u oblasti vizuelnih umetnosti

17 Prill, 2018 - 1:16 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORTA
MINISTRY OF CULTURE,YOUTH, SPORTS

Departamenti i Kulturës / Departman za Kulturu / Department of Culture

U svrhu razvoja, unapređenja i promovisanja vizuelne umetničke kreativnosti, a u skladu sa Uredbom br. 14/2016 o dodeli Nacionalne nagrade za životno delo „Muslim Mulliqi“ i godišnje nagrade za dostignuća u oblasti vizuelnih umetnosti, objavljuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta:

KONKURS
Za nagrade koje dodeljuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta u oblasti vizuelnih umetnosti.

Pozivaju se svi zainteresovani da predlože kandidate za dodelu Nacionalne nagrade za životno delo „Muslim Mulliqi“ i godišnje nagrade za dostignuća u oblasti vizuelnih umetnosti, koji su svojim umetničkim stvaralaštvom ostavili duboke tragove u oblasti vizuelnih umetnosti.

Nacionalna nagrada za životno delo „Muslim Mulliqi“.
• Ova nagrada se dodeljuje izuzetnim ličnostima u oblasti vizuelne umetnosti za profesionalno postizanje, vrednovanje i poseban doprinos unapređenju vizuelne umetnosti. Nagrada se može dodeliti nakon smrti autora.

• Nagrađeni dobitnici mogu biti svi stvaraoci vizuelne umetnosti.

• Nagrada se dodeljuje samo građanima/državljanima Republike Kosovo.

Godišnja nagrada za dostignuća u oblasti vizuelnih umetnosti:
• Godišnja nagrada za dostignuća u oblasti vizuelne umetnosti dodeljena je istaknutim stvaraocima za dostignuća u odnosu na prethodnu godinu.

• Godišnja nagrada za dostignuća u oblasti vizuelne umetnosti – data je za ove žanrove:
1. za sliku;
2. za skulpturu;
3. za grafiku;
4. za keramiku;
5. za crtanje;
6. za grafički dizajn;
7. za umetničku fotografiju;
8. za video i konceptualnu umetnost;
9. za performans;

• Ocenom profesionalnog žirija, godišnja nagrada za dostignuća u oblasti vizuelne umetnosti može se dodeliti za dva stvaraoca.
• U posebnim slučajevima, kada se proceni da radovi ne ispunjavaju profesionalno-profesionalne kriterijume, Profesionalni žiri ne dodjeljuje godišnju nagradu za odgovarajuću kategoriju.
• Nagradu se dodeljuje samo građanima Republike Kosovo.

Konkurs za nacionalnu nagradu za životno delo „Muslim Mulliqi“ i Godišnju nagradu za dostignuća u oblasti vizuelne umetnosti moguć je u vidu predloga od strane:
1. Akademija nauka i umetnosti Kosova;
2. Nacionalna galerija Kosova;
3. Fakulteti umetnosti javnih i privatnih univerziteta Republike Kosovo;
4. Profesionalna udruženja (asocijacije) vizuelne umetnosti.

• Evaluaciju i odluku za dodelu nagrade donosi profesionalni žiri sastavljen od 3 člana.

• Predlog pomenutih institucija treba da sadrži: pismeno obrazloženje, biografiju nominovanog i drugi prateći materijal za nominovanog, ukoliko je to relevantno za odgovarajuću nagradu.

• Institucije koje se bave imenovanjem treba da donesu fotografiju dela u tri (3) kopije, a ne nužno i CD sa snimljenim materijalom ili bilo koji drugi vizuelni dokumentarni materijal.

• Predlog mora potpisati šef institucije / udruženja / asocijacije koja ima pravo na predlog.

• Pisani predlog mora biti poslat najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja takmičenja, pri arhivi MKOS-a, za Departman za kulturu, u Kancelariji br. 022 (Adresa: MKOS, 10.000 Priština, ulica „Majka Tereza“br. 35).

Predlozi sa dokumentacijom koja nije kompletna neće biti razmatrani.

Të fundit

Të ngjajshme