NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

15 Janar, 2018 - 12:16 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA
________________________________________
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit mbështetur në Procedurat e Rekrutimit dhe vendimin e KZAK-së / MKRS, me Nr. 01/2018, të datës 12.01.2018, njofton për anulimin e procedurës së rekrutimit, për konkursin e shpallur me datë 18.12.2017 dhe Nr. të Referencës, 78/2017, për pozitën Zyrtar i Lartë për Promovimin e Kulturës në GKK.

Të fundit

Të ngjajshme