Miratohet Lista per blejen e librave, sipas konkursit te dates 26 janar 2018

14 Gusht, 2018 - 1:32 pm

Republika e Kosoves
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Kultu res, Rinise dhe Sportit I Minista rstvo Kultu re, Omladine i Sporta I
Ministry of Cultu re, Youth and Sports

Kabineti i Ministrit Kabinet Ministra Minister’s Office

Nr. 89 /201 8
Date: 26.07.2018

Ministri i Kultures, Rinise dhe Sportit, z. Kujtim Gashi, ne mbeshtetje te nenit 145 (pika 2) te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, duke marre parasysh nenet 4, 21 dhe 22 te Ligjit Nr. 03/L
– 189 per Administraten Shteterore te Republikes se Kosoves, (Gazeta Zyrtare, Nr. 82, 21 tetor 2012), duke u bazuar ne nenet 8 (paragrafi 1 .4) te Rregullores Nr. 02/2011 per Fushat e Pergjegjesise Administrative te Zyres se Kryeministrit dhe Ministrive (22 mars 2011), si dhe duke u bazuar ne Ligjin Nr. 02/L-15 per Veprimtarine Botuese dhe Libri n, duke marre per baze Listen per blerjen e librave sipas konkursit publik te dates 26 janar 2018 dhe propozimit te Keshi llit te Librit me numer te protokollit 2558/2018 te dates 26.07.2018, mori kete:

V E N D I M

1. Miratohet Lista per blejen e librave, sipas konkursit te dates 26 janar 2018.

2. Pjese perberese e ketij Vcndimi eshte Lista qe fillon nga numri rendor I (nje) dhe perfundon me numrin rendor 56 (pesedhjete e gjashte ).

3. Obligohct Departamenti i Kultures per zbati mi n e ketij Vendimi.

4. Vend imi hyn ne fuqi ne diten e nenshkrimit.

Vendimi i dergohet:

– Kabinetit te Ministrit;
– Zyres se Sekretarit te Pergjithshem;
– Departamentit te Kultures;
– Keshillit te Librit;
– Departamentit Ligjor;
– Divizionit te Financave;
– Arkivit te MKRS’-se;

Të fundit

Të ngjajshme