NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM

1 Tetor, 2018 - 11:14 am

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTN MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORT
DEPARTAMENTI I HNANCAVE DHE SHERI3IMEVE TE PERGJJTHSHME I DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES I DEPARTMAN I FINANSIJA I CENERALNIH LJSLLJCA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJEREZORE DIVISION OF HUMAN RESOURCES DJVIZJJA LJUDSKJH IZVORA

NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM

Bazuar ne Ligjin e Punes dhe Udhezimin Administrativ Nr 07/2011(MPMS) per Rregullimin e Procedu rave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit,
njof ton per kandidatin e suksesshem te rekomanduar nga Komisioni Perzgjedhes :

• Emri dhe Mbiemri: Yllka Brada

e Numri i aplikacionit: 02

• Pozita: Kostumograf e ne TKK

e Piket e fituara: 75.75

Të fundit

Të ngjajshme