Njoftim per kandidatet e suksesshem

1 Tetor, 2018 - 10:59 am

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTN MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORT
DEPARTAMENTI I HNANCAVE DHE SHERI3IMEVE TE PERGJJTHSHME I DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES I DEPARTMAN I FINANSIJA I CENERALNIH LJSLLJCA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJEREZORE DIVISION OF HUMAN RESOURCES DJVIZJJA LJUDSKJH IZVORA

NJOFTIM PER KANDIDATET E SUKSESSHEM

Bazuar ne Ligjin e Punes dhe Udhezimin Administrativ Nr 07/2011 (MPMS) per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit,
njof ton per kandidatet e suksesshem, te rekomand uar nga Komisioni Perzgjedhes dhe aprovuar nga Keshilli Drejtues i Baletit Kombetar te Kosoves, per Balerin/a-5 (pese) pozita, ne Baletin Kombetar te Kosoves:

Emri dhe Mbiemri:
1. Ilir Krasniqi Numri iAplikacionit:
2. Mergime Morina 04 100
3. Donmir Bilalli 06 100
4. Besarta Shaljani 03 90
5. Elmedina Berisha 02 90

Divizioni i Burimeve Njerezore

www.mkrs.ks-gov.org

Të fundit

Të ngjajshme