Umetnički rukovodilac Nacionalnog Ansambla Pesama i Igara “Shota”

15 Janar, 2018 - 12:02 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA / MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS
DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA
DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Na osnovu Zakona o Radu, Br. 03/L-212, Zakon Br. 04/L-164, za Nacionalni Ansambl Pesama i Igara “Shota” i ostale Ansamble, Statut e NAPI “Shota” i Uredbe br.05/2011, za Stepene i Plate Stvaralaca i Izvođača Kulture i Profesionalnih Saradnika Kulturne Baštine, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta:

PONOVNO OBJAVLJENJE K O N K U R SA

Institucija: Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Naziv rada: Umetnički rukovodilac Nacionalnog Ansambla Pesama i Igara “Shota”
Funkcionalna kategorija / Stvaraoci i Izvođači u Kulturi
Fiksna Plata: 450€
Broj referencije: 03/2018
Departman: Departman Kulture
Institucija: Nacionalni Ansambl Pesama i Igara “Shota”
Odgovoran je: Direktoru Nacionalnog Ansambla Pesama i Igara “Shota i, preko njega, Upravnom Savetu.
Mesto: Priština

Zadaci i odgovornosti: Pod nadzorom Direktora Nacionalnog Ansambla Pesama i Igara “Shota i, preko njega, Upravnom Savetu, ispunjava dole navedene zadatke:

1. Sprovodi, uređuje i predlaže Direktoru godičnji umetnički program Ansambla;
2. Vrši umetničku procenu koncerata i ostalih kulturnih i daje sugestije o konceptu programa Ansambla;
3. Odobrava programe za umetničke predstave;
4. Brine o prezentiranju duhovnih i materijlnih vrednosti kulturne baštine;
5. Procenjuje i odobrava premierne tačke programa;
6. Vrši profesionalno procenjivanje plesača, vokalnih solistva i instrumentista, na svake dve (2) godine.
7. Rukovodi radom Umetničkog Saveta.
8. Vrši i ostale zadatke i obaveze u podudarnosti sa zakonodavstvom na snazi.

Zahtevano obrazovanje, iskustvo, sposobnosti i lične karakteristike:

1. Umetnički rukovodilac Ansambla je profesionalno odgovorna osoba Ansambla, treba da ima profesionalno univerzitetsko obrazovanje iz scensko-muzičke oblasti.
2. Da ima najmanje 5 (pet )godina iskustva iz scensko-muzičke oblast;
3. Da ima visoki stepen znanja za upravljanje, humane resurse i organizovanje rada;
4. Odličnu sposobnost u komuniciranju i spremnost da radi sa svima koji žive na Kosovu.
5. Sudska potvrda da nije pod istragom.

Uslovi za učestvovanje na konkursu: Pravo na aplikovanje imaju svi državljani Republike Kosova zrelog doba, koji imaju potpunu sposobnost za delatnost, završili su visoko, adekvatno obrazovanje i imaju profesionalnu sposobnost za izvršavanje zadataka.

Zakonski i pod-zakonski akti koji regulišu mandat: Zakona o Radu, Br. 03/L-212, Zakon Br. 04/L-164, za Nacionalni Ansambl Pesama i Igara “Shota” i ostale Ansamble, Statut e NAPI “Shota” i Pravilnik Br. 05/2011, o Stepenovanju i Platama za Stvaraoce i Izvođače u Kulturi i Profesionalnih Radnika Kulturne Baštine,

Vremensko trajanje mandata: 4 vjet.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana.

Datum zatvaranja konkursa: 29.01.2018

Predstavljanje zahteva: Aplikacija se uzima i predaje u kancelariji br. 27 Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, Trg “Majka Tereza” Br. 44, Priština. Za dodatne informacije kontaktirajte broj 03820022201 ili 038 20022536( ili na web-stranicu http://www.mkrs-ks.org/).

Të fundit

Të ngjajshme