Njoftim për kandidatin e suksesshëm

1 Tetor, 2018 - 11:11 am

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTN MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORT
DEPARTAMENTI I HNANCAVE DHE SHERI3IMEVE TE PERGJJTHSHME I DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES I DEPARTMAN I FINANSIJA I CENERALNIH LJSLLJCA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJEREZORE DIVISION OF HUMAN RESOURCES DJVIZJJA LJUDSKJH IZVORA

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2, të Rregullores nr 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni i Përzgjedhës i Shërbimit Civil, për pozitën: Drejtor i Departamentit të Kulturës
Emri dhe mbiemri: Jehona Shyti
Numri i aplikacionit: 13
Pozita: Drejtor i Departamentit të Kulturës
Pikët e fituara: 89.95
Me respekt:
Divizioni i Burimeve Njerëzore

Të fundit

Të ngjajshme