OBAVEŠTENJE O ANULIRANJU KONKURSA

15 Janar, 2018 - 12:15 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA
________________________________________
MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT OF FINANCES AND GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta na osnovu procedure zapošljavanja, i odluke KRPZ/MKOS, sa Br.01/2018, datuma 12.01.2018, obaveštava o anuliranju procedure za zapošljavanje, objavljenog konkursa datuma 18.12.2017 sa Br. Preporuke 78/2017, o poziciji Visoki Zvanićnik za Promovisanje Kulture u NGK.

Të fundit

Të ngjajshme