Konkurs për arkeolog

13 Shtator, 2018 - 12:16 pm

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DIVIZIONI I BURIMEVE NJEREZORF/ DIVIZION OF HUMAN RESOURCES/ DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Bazuar ne Ligjin e Punes, Nr. 03/ L-212 dhe Rregulloren Nr .05/ 2011, per Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve te Kultures dhe te Punonjesve Professional te Trashegimise Kulturore dhe Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/ 2017, per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall :

KONKURS

I
Titulli i punes: Arkeolog -1pozite
Institucioni : Instituti Arkeologjik i Kosoves-IAK Vendi: Prshtine
Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kultures dhe Punonjesit Profesional te Trashegimise Kulturore Grada VIII
Paga: Paga Fikse
Numri i ref erences: 39 / 2018
I pergjigjet: Drejtorit te Instituti Arkeologjik te Kosoves

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te Institutit Arkeologjik te Kosoves, kryen detyrat dhe pergjegjesite e meposhtme:

1. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe staf in tjeter profesiona l per zbatimin e sherbimeve ne fushen e Trashegimise Kulturore ;

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

1. Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimirnit universitar dhe trajnimeve perkatese;
2. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
3. Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes koordinirni eventual i personelit ;
4. Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave prof esionale;
5. Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
6. Diplome universitare, ne shkencat shoqerore, perparesi kane drejtimet histori, arkitekture, arkeologji, minimum 2 vite pervoje pune profesionale.

II

Titulli i punes: Arkeolog -1pozite
Institucioni : Qendra Rajonale per Trashegimi Kulturore- Prizren Vendi: Prizren
Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kultures dhe Punonjesit Profesional te Trashegimise Kulturore Gracia VIII
Paga: Paga Fikse
Numri i ref erences: 40/ 2018
I pergjigjet: Drejtorit te QRTK Prizren

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te QRTK Prizren , kryen detyrat dhe pergjegjesite e meposhtme:

1. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe stafin tjeter profesional p r zbatimin e sherbimeve ne fushen e Trashegimise Kulturore ;
2. Bashkepunon ne menyre tc vazhdueshme me Departamentin e Trashegimisc Kulturore dhe instih1cionet tjera te Trashegimise Kulturore, per realizimin e objektivave te Qendres Rajonale per Trashegimi Kulturore Prizren ;
3. Kryen detyrat ne fushen e Trashegimise Kultuore , me nje shkalle te arsyeshme te pavaresise, me mbikeqytje dhe udhezime te kohepaskohshme;
4. Ben hulumtime dhe analiza sipas kerkeses dhe kontribuon ne hartimin e rekomandimeve per shqyrtim nga nivelet me te larta;
5. Merr pjese ne grupe punuese ne fushen e trashegimise kulturore, kur kerkohet nje gje e tille .
6. Komunikon brenda institucionit dhe jashte tij per shkembim te informatave dhe zhvillimin e punes ne fushen e arkitektures per shkak te interesit te perbashket;
7. Raporton rregullisht te mbikeqyresi rreth progresit ne lidhje me planet e punes te miratuara;
8. Kryen c;:do detyre tjeter ne fushen profesionale specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.
2. Bashkepunon ne menyre te vazhdueshme me Departamentin e Trashegimise Kulturore dhe institucionet tjera te Trashegimise Kulturore, per realizimin e objektivave te Institutit Arkeologjik te Kosoves ;
3. Kryen detyrat ne fushen e Trashegimise Kulturore, me nje shkalle te arsyeshme te pavaresise, me mbikeqyrje dhe udhezime te kohepaskohshme;
4. Ben hulumtime dhe analiza sipas kerkeses dhe kontribuon ne hartimin e rekomandimeve per shqyrtim nga nivelet me te larta;
5. Merr pjese ne grupe punuese ne fushen e trashegimise kulturore, kur kerkohet nje gje e tille.
6. Komunikon brenda institucionit dhe jashte tij per shkembim te informatave dhe zhvillimin e punes ne fushen e arkeologjise, per shkak te interesit te perbashket;
7. Raporton rregullisht te mbikeqyresi rreth progresit ne lidhje me planet e punes te miratuara;
8. Kryen c;:do detyre tjeter ne fushen profesionale specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

1. Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimimit universitar dhe trajnimeve perkatese;
2. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
3. Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes koordinimi eventual i personelit ;
4. Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
5. Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
6. Diplome universitare, ne shkencat shoqerore, perparesi kane drejtimet, arkeologji, histori, arkitekture, minimum 2 vite pervoje pune profesionale.

Proccdurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet.

Kohezgjatja e emerirnit: Emerirni eshte me afat te pacaktuar, pas perfundirnit te periudhes provuese gjashte (6) mujore.

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjete (15) dite pas dites se shpalljes. Data e fundit e aplikimit eshte: 22.09.2018
Aplikacionet e derguara nepermjet pastes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.
Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni shkarkohet nga Ueb faqja e MKRS-se dhe dorezohet ne Zyrcn 27 te Minish·ise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrat 038 211 921 dhe 038 211 449, apo ne ueb-faqen http:/ / www.mkrs -ks.org /)

Të ngjajshme