Për përkrahje financiare të projekteve për botimin e librave për vitin 2017

21 Qershor, 2017 - 3:02 pm

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit/Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport
Ministry of Culture, Youth and Sports

Departamenti i Kulturës/Departman za kulturu/Department of Culture
Në pajtim me nenin 3 e 21 të Ligjit për Veprimtarinë Botuese dhe Librin, duke u bazuar në nenet 12, 13, 14, 15, 16, të Rregullores Nr. 02/12 për Punën e Këshillit të Librit, me qëllim të promovimit dhe përkrahjes se librit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, publikon

FTESË PUBLIKE
Për përkrahje financiare të projekteve për botimin e librave për vitin 2017 me Nr Konkursi: MKRS-DK-DLB 03/2017

 

Data e shpalljes:17.01.2017

Dosja e plotë e konkursit mund të kërkohet përmes postës elektronike në adresën:
http://www.mkrs-ks.org
KONKURSI PËR PËRKRAHJEN FINANCIARE TË PROJEKTEVE TË BOTIMIT TË LIBRIT PËR VITIN 2017
Përkrahja financiare u jepet botuesve për veprat e pabotuara të të gjitha gjinive letrare, përfshirë:
 veprat nga krijimtaria letrare e Kosovës;
 përkthime të veprave kulmore të letërsisë së huaj,
 kompletet e veprave të zgjedhura të autorëve të spikatur.
Të drejtën për konkurrim e kanë botuesit e regjistruar për këtë veprimtari në Kosovë, që përmbushin këto kritere:
 Prezantimi i dëshmisë së të drejtës së autorit,
 Dy dorëshkrime ( një kopje fizike dhe një elektronike ) të titujve konkurrues
 Paraqitja e një vlerësimi profesional nga shtëpitë botuese (arsyetim narrativ)
 Paraqitja e kërkesës me shkrim bashkë me specifikimin detaj të mjeteve buxhetore të planifikuara për realizimin e botimit
 Subjektet nuk duhet të kenë obligime të pakryera ndaj Ministrisë nga vitet paraprake,

Në këtë konkurse nuk mund të përkrahen:
 tekstet shkollore,
 doracakët dhe udhëzuesit
 publikimet komerciale;
 botimet që nuk i plotësojnë standardet e kulturës së librit.
Projektet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
Projektet me dokumentacionin e kërkuar dorëzohen, në dy kopje, nga data 17/01/2017 deri më, 20/02/2017 në ora 16:00, në Arkivin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zyra nr. 022 – për Departamentin e Kulturës Adresa: MKRS, 10.000 Prishtinë, Rruga “Nëna Tereze”, nr. 35.

Të ngjajshme