KONKURS për çmimet që i ndanë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në fushën e Artit Pamor

17 Prill, 2018 - 1:15 pm

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORTA
MINISTRY OF CULTURE,YOUTH, SPORTS

Departamenti i Kulturës / Departman za Kulturu / Department of Culture

Me qëllim të zhvillimit, avancimit, dhe promovimit të krijimtarisë të artit pamor, dhe në pajtim me Rregulloren NR. 14/2016 për Dhënien Çmimit Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi” dhe Çmimit Vjetor për të Arriturat në Fushën e Artit Pamor, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall:

KONKURS
Për çmimet që i ndanë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në fushën e Artit Pamor.

Ftohen të interesuarit që të propozojnë kandidatët për Çmimin Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi” dhe Çmimit Vjetor për të arriturat në fushën e Artit Pamor, që u jepen krijuesve të dalluar, të cilët me krijimtarinë e tyre artistike kanë lënë gjurmë të thella në fushën e Artit Pamor.

Çmimi Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi”.
• Ky Çmim u ndahet personaliteteve të shquara në fushën e artit pamor për të arriturat profesionale, për ngritjen e vlerave dhe për kontributin e veçantë në avancimin e artit pamor. Çmimi mund të jepet edhe pas vdekjes së autorit.

• Laureat të Çmimit mund të jenë të gjithë krijuesit e fushë së artit pamor.

• Çmimi mund ti ndahet vetëm shtetasve të Republikë së Kosovës.

Çmimi Vjetor për të Arriturat në Fushën e Artit Pamor
• Çmimi vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor u jepet krijuesve të dalluar për të arriturat gjatë vitit paraprak.

• Çmimi vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor – jepet për këto gjini:
1. për pikturë;
2. për skulpturë;
3. për grafikë;
4. për qeramikë;
5. për vizatim;
6. për dizajn grafik;
7. për fotografi artistike;
8. për video art dhe art konceptual;
9. për performancë;

• Me vlerësimin e Jurisë Profesionale, Çmimi vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor mund t`u jepet dy krijuesve.
• Në raste të veçanta, kur vlerësohet se veprat nuk plotësojnë kriteret artistike – profesionale, Juria Profesionale nuk jep Çmim vjetor për kategori përkatëse.

• Çmimi mund ti ndahet vetëm shtetasve të Republikë së Kosovës.

Konkurrimi për Çmimin Kombëtar për Veprimtari Jetësore “Muslim Mulliqi” dhe Çmimit Vjetor për të Arriturat në Fushën e Artit Pamor mund të bëhen përmes propozimeve nga:
1. Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës;
2. Galeria Kombëtare e Kosovës;
3. Fakultet e arteve të universiteteve publike dhe private të Republikës së Kosovës;
4. Asociacionet (shoqatat) [profesionale të artit pamor.

• Vlerësimin për ndarjen e çmimeve e bënë Juria Profesionale e përbërë nga 3 anëtarë.

• Propozimi që bëhet nga institucionet e lartpërmendura duhet të përmbajnë: Arsyetimin me shkrim, CV-in e të nominuarit si dhe materialet tjera përcjellëse për të nominuarin, nëse janë relevante për çmimin përkatës.

• Institucionet nominuese duhet të sjellin foton e veprës në tri (3) kopje dhe jo domosdoshmërish CD-në me incizim, ose ndonjë material tjetër vizual dokumentues.

• Propozimi duhet të firmoset nga titullari i institucionit/asociacionit/shoqatës që ka të drejtën e propozimit.

• Propozimi me shkrim duhet të dërgohet jo më larg se 30 ditë nga dita e shpalljes së Konkursit, në Arkivin e MKRS-së, për Departamentin e Kulturës, në Zyrën nr. 022 (Adresa: MKRS, 10.000 Prishtinë, Rruga “Nëna Terezë” nr. 35).

Propozimet me dokumentacion jo të kompletuar nuk do të shqyrtohen.

Të fundit

Të ngjajshme