MKRS shpall konkurs për projektet në fushën e Trashëgimisë Kulturore


Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka shpallur konkursin për projektet në fushën e trashëgimisë kulturore për vitin 2020, shkruan KultPlus.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 15 ditë pune  dhe përfundon më datën 08 Qershor 2020.

Mbështetja financiare për projekte kulturore-artistike është paraparë deri në 200,000.00 Euro

Shuma minimale e mbështetjes financiare për OJQ-të që mund të aplikohet për çdo projekt është 2,000.00 Euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt është  10,000.00 Euro.

Kush mund të aplikoj?

Të gjitha Organizatat e regjistruara si OJQ (sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për lirinë e asocimit në organizata jo-qeveritare në Republikën e Kosovës apo në shtetin ku është e koncentruar diaspora), si dhe Individët, programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e Trashëgimisë Kulturore.

OJQ-të mund të aplikojnë më së shumti (1) projekte në kuadër të kësaj ftese publike.  Periudha e zbatimit të projektit është më së largu deri me 24 dhjetor 2020.

Për më shumë detaje: https://www.mkrs-ks.org/?page=1,114 / KultPlus.com

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta / Ministry of Culture, Youth and Sport

Prishtinë, 19.11.2018

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve lidhur me komponentën e Kultures,sportit dhe rekreacionit edhe Edukimit Shëndetsor bazuar në Strategjinë Kosovare për Rini dhe Planit të Veprimit Rinor.

1. Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit u bënë thirrje të gjitha organizatave jo-qeveritare të Regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e kultures,sportit dhe rekreacionit, promovimin dhe edukimin shendetsor të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në avancimin dhe afirmimin e të rinjve në Kosovë.

2. OJQ-të në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet/programet e tyre për fushat prioritare në vijim:

a) Parandalimi i përhapjes së HIV/ AIDS
b) Mbështetja e grupeve te margjinalizuara për përfshirjen sociale dhe organizimi i ngjarjeve kulturore, promovuese dhe rekreative

3. Organizatat jo-qeveritare mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në avancimin dhe fuqizimin e sektorit të rinisë përmes aktiviteteve si më poshtë:

✓ Aktivitetet që kanë të bëjnë me parandalimin e HIV/AIDS
✓ Aktivitetet qe ndikojne ne zhvillimin dhe integrimin e grupeve te margjinalizuara;
✓ Zhvillimin e aktiviteteve specifike për të rinjët që ndikojnë drejt për së drejti në nxitjen e aktiviteteve ne kuader te komponentes kulturë,sport dhe rekreacion;

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjes është 30.000,00euro.
Mjetet do te terhiqen nga kodi buxhetor 806

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 1.000,00euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt është 5.000,00euro.

5. Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune dhe përfundon me datën 07.12.2018.

6. OJQ-të mund të aplikojnë me më së shumti një (1) projekt në kuadër të kësaj thirrje dhe vetëm në një (1)nga fushat prioritare sipas thirrjes. Periudha e zbatimit të projektit është për 3 muaj.

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës para datës së publikimit të thirrjes publike. OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushën e rinisë përkatësisht të komponentës se Kultures,sportit dhe rekreacionit. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislaconit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiare publike.

Para nënshkrimit të kontratës, OJQ duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës në OJQ dhe menaxheri i projektit nuk janë nën hetime për vepra penale, si dhe prova se OJQ-ja ka zgjidhur çdo çështje të hapur rreth pagesës së kontributeve dhe tatimeve të papaguara, nëse është e aplikueshme.

7. Propozimet do të dorëzohen vetëm në formularët e paraparë, të cilat së bashku me Udhëzimet për Aplikantët, janë në dispozicion në faqen e internetit të ofruesit të mbështetjes financiare (www.mkrs-ks.org).

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen me postë ose personalisht, në adresën e mëposhtme:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ish-Ndërtesa e Partive Politike, Zyra e Arkivit nr 22,
Sheshi Nëna Terezë, Nr 35, 10000 Prishtinë

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

8. Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: [email protected].

FTESË PËR APLIKIM PËR GRANTE PËR START-UP

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit bazuar në Planin e Veprimit për Punësimin e të Rinjve 2018-2020 fton të rinjtë që kanë përfunduar trajnimet për ndërmarrësi në kuadër të Fondit Rinore nga MKRS të aplikojnë për grante për ndërmarrësit. Objektivi kryesor i Programit është që të sigurojë mundësi për të rinjtë e papunë për ta nisur një veprimtari biznesi.

Shuma e grantit
Skema e Ndërmarrësisë do të sigurojë ndihmë me grante në vlerë prej 3,000 deri 5,000 Euro për çdo plan biznesi të zhvilluar me sukses që është miratuar në kuadër të procesit të përzgjedhjes.
Veprimtaritë prioritare
Përparësi (por nuk kufizohen) do të kenë këto veprimtari prioritare të biznesit:
• Industria e përpunimit dhe paketimit të ushqimit;
• TIK krahas me kontraktimin e jashtëm të proceseve të punës dhe sektori i qendrave të mbështetjes për konsumatorë;
• Industria e përpunimit të metalit;
• Industria e tekstilit;
• Turizmi;
• Industria e përpunimit të drurit;
• Ofrimin e shërbimeve.

Idetë e biznesit që nuk janë të pranueshme për të marrë pjesë në Program janë:

• të gjitha llojet e veprimtarive në kuadër të sektorit primar të bujqësisë;
• veprimtaritë me patundshmëri, lizing;
• veprimtaritë financiare dhe të sigurimeve dhe veprimtaritë që përfshijnë bixhozin;
• prodhimi i pijeve me përmbajtje të lartë të alkoolit dhe rakisë;
• prodhimi i produkteve të duhanit;
• prodhimi dhe shpërndarja e armëve;
• prodhimi duke përdorur teknologji që çojnë në ndotje të mjedisit (si ndotje të ajrit, tokës etj.).
• bizneset joformale nuk do pranohen për aplikim.
Shpenzimet e pranueshme
Shpenzimet e pranueshme që mund të mbulohen nga paratë e grantit duhet të shfrytëzohen për zbatimin e planit të biznesit dhe mund të përfshijnë:
• qiramarrjen e lokaleve për zyre apo veprimtari të biznesit;
• blerjen e materialeve për rinovim apo përshtatje të lokaleve/objekteve për biznesin;
• blerjen e makinerive, mjeteve dhe pajisjeve, si dhe softuerit dhe aseteve të tjera jo të prekshme;
• blerjen e lëndës së parë para nisjes dhe materialeve të harxhueshme
; • pagat dhe mëditjet, dhe shërbimet e tjera të nevojshme të specializuara;
• promovimin dhe reklamimin e veprimtarive.
Kufizimet për shpenzimet e pranueshme
: • deri në 30% të grantit mund të shfrytëzohet për rinovimin e objektit (vetëm për veprimtari hoteliere lejohet deri në 50%);
• blerja e lëndës së parë mund të mbulohet vetëm një herë, si blerje e njëhershme e stokut fillestar; • pagat dhe mëditjet mund të mbulohen deri në tre muaj pas fillimit të biznesit, bazuar në pagën minimale në Kosovë, pjesa tjetër e pagës duhet të mbulohen nga vetë biznesi; (paga nuk llogaritet për pronarin e biznesit);
• reklamat mund të mbulohen vetëm për tre muajt e parë pas nisjes së veprimtarisë, dhe nuk mund të kalojnë më shumë se deri në 10% të totalit nga granti.
Shpenzimet e papranueshme që nuk mund të mbulohen nga granti përfshijnë:
• blerjen e patundshmërive (tokë, ndërtesa, etj.)
• blerjen e mjeteve transportuese që nuk do të shfrytëzohen drejtpërsëdrejti për veprimtarinë e biznesit të propozuar;
• çdo shpenzim që nuk është i lidhur me biznesin e propozuar;
• shpenzimet e bëra para lidhjes së kontratës për grantin.
Shpenzimet e papranueshme në kuadër të grantit mund të mbulohen nga kontributi personal i aplikantit ose forma tjera të financimit si kredit etj. Buxheti total tentativë i paraparë për skemën e granteve është 450,000 Euro dhe përmes tij planifikohet të përkrahen deri 100 grante për start-up.
Aplikuesit mund të aplikojnë me një (1) Plan Biznes në kuadër të kësaj thirrje dhe vetëm për një (1) nga veprimtaritë prioritare. Aplikanti i aprovuar duhet ta përdorë grantin brenda gjashtë (6) muajve nga data e nënshkrimit të kontratës për grant.
Kriteret Specifike
Në mënyrë që aplikacioni të konsiderohet i kompletuar dhe të hyjë në fazën e vlerësimit nga aspekti përmbajtjesor, aplikuesi duhet të plotësojnë edhe kriteret e veçanta minimale të parapara me dispozitat në vijim:
• të dorëzojnë brenda afatit të thirrjes Planin e Biznesit;
• të dorëzojë të dhëna e aplikuesit (CV, kopjen e letërnjoftimit dhe kopjen e certifikatë së trajnimit për ndërmarrësi);
• i gjithë dokumentacioni duhet të përmbaj një kopje fizike një (1) origjinal me dy kopje identike duke përfshire dokumentacionin mbështetës: gjithsejtë në tri (3) kopje identike.
Në rast të dështimit për të përmbushur ndonjërin nga kriteret e përgjithshme dhe specifike, aplikacioni do të konsiderohet i pakompletuar dhe si i tillë nuk mund të kualifikohet për mbështetje financiare.
Kriteret e vlerësimit nga aspekti përmbajtjesor:
Me rastin e vlerësimit të Planeve të Biznesit për rritjen e punësimit përmes zhvillimit të ndërmarrësisë do të vlerësohen me sa vijon:
• Realizueshmëria financiare e biznesit;
• Burimet në dispozicion për biznesin;
• Stafi;
• Njohuri e llojit të biznesit;
• Analiza e Tregut
Plani i Biznesit duhet të dorëzohet vetëm në formularin e paraparë, i cili së bashku me Udhëzuesin për Aplikim për grante për start-up, janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (www.mkrs-ks.org). Aplikacionet duhet të dorëzohen personalisht në një origjinal dhe dy kopje identike, në një zarf të mbyllur te Zyra e Arkivës në MKRS. Mbi zarf duhet të shkruhet si me poshtë.
– Programi i granteve për ndërmarrësi
– Emri dhe mbiemri i aplikuesit
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sheshi Nëna Terezë; Zyra e Arkivës, Nr. 22; 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës
Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është deri më 22 Nëntor 2018, ora 15:00.
Të gjitha çështjet që lidhen me ftesën publike për grante mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: [email protected]

Konkurs për arkeolog

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DIVIZIONI I BURIMEVE NJEREZORF/ DIVIZION OF HUMAN RESOURCES/ DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Bazuar ne Ligjin e Punes, Nr. 03/ L-212 dhe Rregulloren Nr .05/ 2011, per Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve te Kultures dhe te Punonjesve Professional te Trashegimise Kulturore dhe Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/ 2017, per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall :

KONKURS

I
Titulli i punes: Arkeolog -1pozite
Institucioni : Instituti Arkeologjik i Kosoves-IAK Vendi: Prshtine
Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kultures dhe Punonjesit Profesional te Trashegimise Kulturore Grada VIII
Paga: Paga Fikse
Numri i ref erences: 39 / 2018
I pergjigjet: Drejtorit te Instituti Arkeologjik te Kosoves

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te Institutit Arkeologjik te Kosoves, kryen detyrat dhe pergjegjesite e meposhtme:

1. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe staf in tjeter profesiona l per zbatimin e sherbimeve ne fushen e Trashegimise Kulturore ;

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

1. Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimirnit universitar dhe trajnimeve perkatese;
2. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
3. Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes koordinirni eventual i personelit ;
4. Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave prof esionale;
5. Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
6. Diplome universitare, ne shkencat shoqerore, perparesi kane drejtimet histori, arkitekture, arkeologji, minimum 2 vite pervoje pune profesionale.

II

Titulli i punes: Arkeolog -1pozite
Institucioni : Qendra Rajonale per Trashegimi Kulturore- Prizren Vendi: Prizren
Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kultures dhe Punonjesit Profesional te Trashegimise Kulturore Gracia VIII
Paga: Paga Fikse
Numri i ref erences: 40/ 2018
I pergjigjet: Drejtorit te QRTK Prizren

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te QRTK Prizren , kryen detyrat dhe pergjegjesite e meposhtme:

1. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe stafin tjeter profesional p r zbatimin e sherbimeve ne fushen e Trashegimise Kulturore ;
2. Bashkepunon ne menyre tc vazhdueshme me Departamentin e Trashegimisc Kulturore dhe instih1cionet tjera te Trashegimise Kulturore, per realizimin e objektivave te Qendres Rajonale per Trashegimi Kulturore Prizren ;
3. Kryen detyrat ne fushen e Trashegimise Kultuore , me nje shkalle te arsyeshme te pavaresise, me mbikeqytje dhe udhezime te kohepaskohshme;
4. Ben hulumtime dhe analiza sipas kerkeses dhe kontribuon ne hartimin e rekomandimeve per shqyrtim nga nivelet me te larta;
5. Merr pjese ne grupe punuese ne fushen e trashegimise kulturore, kur kerkohet nje gje e tille .
6. Komunikon brenda institucionit dhe jashte tij per shkembim te informatave dhe zhvillimin e punes ne fushen e arkitektures per shkak te interesit te perbashket;
7. Raporton rregullisht te mbikeqyresi rreth progresit ne lidhje me planet e punes te miratuara;
8. Kryen c;:do detyre tjeter ne fushen profesionale specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.
2. Bashkepunon ne menyre te vazhdueshme me Departamentin e Trashegimise Kulturore dhe institucionet tjera te Trashegimise Kulturore, per realizimin e objektivave te Institutit Arkeologjik te Kosoves ;
3. Kryen detyrat ne fushen e Trashegimise Kulturore, me nje shkalle te arsyeshme te pavaresise, me mbikeqyrje dhe udhezime te kohepaskohshme;
4. Ben hulumtime dhe analiza sipas kerkeses dhe kontribuon ne hartimin e rekomandimeve per shqyrtim nga nivelet me te larta;
5. Merr pjese ne grupe punuese ne fushen e trashegimise kulturore, kur kerkohet nje gje e tille.
6. Komunikon brenda institucionit dhe jashte tij per shkembim te informatave dhe zhvillimin e punes ne fushen e arkeologjise, per shkak te interesit te perbashket;
7. Raporton rregullisht te mbikeqyresi rreth progresit ne lidhje me planet e punes te miratuara;
8. Kryen c;:do detyre tjeter ne fushen profesionale specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

1. Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimimit universitar dhe trajnimeve perkatese;
2. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
3. Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes koordinimi eventual i personelit ;
4. Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
5. Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
6. Diplome universitare, ne shkencat shoqerore, perparesi kane drejtimet, arkeologji, histori, arkitekture, minimum 2 vite pervoje pune profesionale.

Proccdurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet.

Kohezgjatja e emerirnit: Emerirni eshte me afat te pacaktuar, pas perfundirnit te periudhes provuese gjashte (6) mujore.

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjete (15) dite pas dites se shpalljes. Data e fundit e aplikimit eshte: 22.09.2018
Aplikacionet e derguara nepermjet pastes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.
Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni shkarkohet nga Ueb faqja e MKRS-se dhe dorezohet ne Zyrcn 27 te Minish·ise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrat 038 211 921 dhe 038 211 449, apo ne ueb-faqen http:/ / www.mkrs -ks.org /)