Dështon zgjedhja e drejtorit të ri të RTK-së, do të rishpallet konkursi

Bordi i RTK-së ka bërë të ditur se ka dështuar zgjedhja e drejtorit të ri të RTK-së për shkak të, siç thonë ata në një komunikatë, mungesës së bazës së qartë ligjore.

Në komunikatë bëhet e ditur se bordi ka votuar kundër zgjedhjes së secilit kandidat, andaj procesi kthehet në fazën fillestare.

Kjo është komunikata e plotë:

Në mungesë të bazës së qartë ligjore, Bordi i RTK-së e rikthen në pikën zero procesin e rizgjedhjes së drejtorit të RTK-së

Në mbledhjen e mbajtur me datë 22 Mars 2022, anëtarët e Bordit te RTK-së kanë votuar kundër secilit kandidat për pozitën e Drejtorit te RTK-së.

Një rezultat i tillë ka ardhur për shkak të mungesës së bazës së qartë ligjore qe do te garantonte përfundimin e procesit.  Rrjedhimisht, për të evituar shkeljet ligjore, Bordi i RTK-së e ka përmbyllur procesin e konkursit duke mos  e votuar asnjë kandidat për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së, duke mos paragjykuar profesionalizmin dhe vizionin e disa kandidateve për zhvillimin e RTK-se.

Bordi i RTK-se sqaron opinionin publik se historikisht gjatë procedurave për konkurse publike, RTK i është referuar Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik. I njëjti Udhëzim Administrativ është përdorur edhe në konkurset për drejtorët paraprakë të RTK-së. Në të njëjtën kohë, zyra ligjore e RTK-së i ka rekomanduar bordit se i njëjti  proces mund të ndiqet edhe tani, pasi RTK-ja nuk ka dokument tjetër ligjor që mund ta përdorë për procedurën e konkursit për drejtor të përgjithshëm.

Gjatë zhvillimit të procedurës së konkursit për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së, bordi ka vërejtur që zbatimi i këtij udhëzimi në këtë proces është problematik sepse parasheh procedurë të përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm, në shpërpushje me Ligjin për RTK-në.

Udhëzimi përcakton se vetëm tre (3) anëtarë mund të jenë në komisionin vlerësues dhe vlerësimin final ia dërgojnë bordit për aprovim, ndërkaq Ligji për RTK-në e thotë qartë se Drejtori i RTK-së duhet të emërohet me 2/3 të votave të anëtarëve të bordit dhe përcakton qartë se anëtarët e bordit nuk duhet të ndikohen nga asnjë palë në vendimin e tyre, pra as nga një komision i tillë prej tre anëtarëve. Megjithatë, duke zbatuar dhe respektuar Ligjin për RTK-në, bordi ka vendosur që të gjithë anëtarët të jenë pjesë e komisionit të vlerësimit. Një praktikë e tillë ka ndodhur edhe në të kaluarën. Por, duke shikuar këtë praktikë, bordi ka hasur edhe në anomali tjera ligjore përgjatë procesit.

Në proceset e njëjta të bordeve të kaluara, të gjithë anëtarët kanë qenë në komisionin vlerësues, dhe po të njëjtit anëtarë kanë qenë edhe në komisionin për shqyrtimin e ankesave. Duke mos pasur asnjë rrugëdalje tjetër ligjore, kjo për bordin aktual është e papranueshme, sepse është shkelje ligjore që i njëjti komision të vlerësojë kandidatët dhe i njëjti të shqyrtojë ankesat eventuale të tyre. Prandaj, Bordi konsideron se kjo praktikë ka qenë dhe është në mospërputhje me Ligjin për RTK-në dhe Udhëzimin Administrativ të lartcekur.

Për më tepër, pothuajse në të gjithë hapat, Udhëzimi Administrativ është në kundërshtim me Ligjin për RTK-në dhe është e pamundur të zbatohen të dy këto dokumente në këtë konkurs në mënyrë të rregullt. E për Bordin e RTK-së është prioritare të respektohet Ligji i RTK-së, pavarësisht mangësive të shumta që i ka.

Duke pasur si qëllim bazë kthimin e ligjshmërisë në RTK dhe respektimin e legjislacionit aktual, Bordi konsideron se nuk ka bazë të duhur ligjore e cila do të siguronte zgjedhjen e drejtorit në mënyrë të rregullt dhe pa çështje të kontestuara ligjore. Rrjedhimisht, Bordi në asnjë rrethanë nuk mund të zgjedh drejtorin e RTK-së duke mos respektuar procedurat ligjore ose duke mos i sqaruar ato në tërësi duke shmangur çdo paqartësi dhe duke siguruar transparencë dhe ligjshmëri të plotë.

Si përfundim i këtij procesi, Bordi nuk ka emëruar asnjërin nga pesë kandidatët për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së, pasi një emërim i tillë nuk siguronte qartësi të plotë procedurale dhe ligjore.

Bordi menjëherë do të kërkojë nga menaxhmenti krijimin e një grupi punues për krijimin e një rregulloreje të veçantë, e cila do të jetë në përputhje të plotë me Ligjin për RTK-në dhe brenda një afati kohor sa më racional do ta rishpallë konkursin për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së. Drafti i kësaj rregulloreje do të diskutohet edhe me shoqërinë civile dhe me sindikatat e RTK-së.

Deri në rishpalljen e konkursit dhe emërimin e drejtorit të ri, z. Shkumbin Ahmetxhekaj e ka besimin e plotë të bordit që të vazhdojë ushtrimin e detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së. / KultPlus.com

Publikohen rezultatet finale për drejtor të RTK-së, Ahmetxhekaj me më së shumti pikë

Sot ka ndodhur intervistimi i kandidatëve për Drejtor të Përgjithshëm të Radio Televizionit të Kosovës, shkruan KultPlus.

Sipas komunikatës së Bordit të RTK-së, në intervistë janë paraqitur pesë kandidatë. Tre kandidatë që kanë qenë në testin me shkrim (Fisnik Durguti, Fadil Hoxha dhe Hysen Hundozi) nuk janë paraqitur në intervistë.

Kandidati që mori më së shumti pikë është Shkumbin Ahmetxhekaj.

“Ashtu siç ka qenë i gjithë ky proces, edhe procesi i intervistimit ka qenë tërësisht transparent, ku kanë marrë pjesë nëntë monitorues, duke përfshirë shoqërinë civile, Zyrën e Përfaqësuesit të Posaçëm BE-së në Kosovë dhe tri sindikatave të RTK-së”.

Tutje në komunikatë thuhet se kandidatët janë përgjigjur në pesë pyetjet e njëjta te përpiluara nga komisioni (një orë para intervistës), ndërkaq secili anëtar i komisionit vlerësimin e ka bërë në mënyrë të pavarur për secilën pyetje.

“Gjithashtu, në kuadër të transparencës dhe vlerësimit korrekt, anëtarët e komisionit e kanë arsyetuar vlerësimin për secilën pyetje para anëtarëve të tjerë të komisionit dhe monitoruesve”, u theksua në komunikatë.

Më poshtë mund të gjeni edhe pikët e plota të të intervistuarve. /KultPlus.com

Këto janë rezultatet finale të testit me shkrim të kandidatëve për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së

Lista finale e rezultateve të testit me shkrim të kandidatëve për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së është bërë publike.

Përmes një komunikate për media të Bordit të RTK-së thuhet se komisioni vlerësues dhe përzgjedhës për Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së ka pritur të mërkurën kandidatët për drejtor të RTK-së, të cilët kanë shprehur interesim për ta parë testin dhe vlerësimet e bëra nga anëtarët e komisionit.

Ky proces ka pasuar me finalizimin e listës së kandidatëve për drejtor dhe pikët përfundimtare për secilin prej tyre.

Janë gjithsej tetë kandidatë të cilët do t’i nënshtrohen intervistës me gojë që do të mbahet të shtunën me datë 19 Mars me fillim nga ora 10.00.

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni dokumentin i cili përmban vlerësimin e anëtarëve të komisionit përzgjedhës për secilin kandidat, në secilën pyetje.

https://www.rtklive.com/sq/docs/archive/338.pdf / KultPlus.com

Publikohet lista fillestare e personave që kanë kandiduar për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të RTK-së

U publikua lista fillestare e personave që kanë kandiduar për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të RTK-së. Pas verifikimit të aplikacioneve do të publikohet lista finale.

Komisioni vlerësues dhe përzgjedhës për përpilimin e listës së kandidatëve të paraqitur në konkursin publik, për vendin e lirë të punës: Drejtor i Përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, ka mbajtur takim, në të cilin ka hapur aplikacionet e kandidatëve.

Kandidatët që kanë aplikuar brenda afatit kohor të përcaktuar me konkurs janë:

Adriana Kutllovci
Arben Berisha
Bekim Hasani
Burhan Lata
Fadil Hoxha
Fahredin Shehu
Fisnik Derguti
Fitore Miftari
Gjergj Filipaj
Hysen Hundozi
Mehmet Kalisi
Orhan Hajrizi
Remzije Zeqiraj
Shkumbin Ahmetxhekaj
Valentina Saraçini
Zenel Hajrizi

Komisioni do të verifikojë aplikacionet bazuar në kriteret e konkursit dhe brenda afateve të caktuara kohore, do të përpilojë listën finale dhe do t’i njoftojë kandidatët për datën, vendin dhe kohën e mbajtjes së testit me shkrim. / KultPlus.com

Hapet konkursi për drejtor të përgjithshëm të RTK-së

Bordi i RTK-së ka shpallur konkursin për drejtor të përgjithshëm të mediumit publik, përcjell KultPlus.

Konkursi do të jetë i hapur deri më 21 shkurt në orën 16:00.

Në konkursin e publikuar në uebfaqen e RTK-së, thuhet se të gjithë të interesuarit duhet t`’i dorëzojnë dokumentet personalisht në Zyrën e Bordit të RTK-së.

Ndërsa, në konkurs thuhet se në bazë të Ligjit për RTK-në, Drejtor i Përgjithshëm nuk mund të emërohet personi, i cili: Mban post publik të zgjedhur (funksionarët publikë), ka qenë deputet, ministër, zyrtar i lartë i pushtetit qendror ose lokal, ose anëtar i forumeve drejtuese të subjekteve politike gjatë tri viteve të fundit, ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose indirekt në biznesin e mediave dhe reklamave ose është dënuar pas procesit të rregullt, për vepër penale e cila është e dënueshme mbi gjashtë muaj burg.

Këtu mund ta shkarkoni aplikacionin. / KultPlus.com

Bordi i RTK-së do t’i shkurtojë vendet e punës: Ka mbi 80 redaktorë dhe rreth 60 gazetarë

Një pjesë e madhe e shpenzimeve të Radio Televizionit të Kosovës, shkojnë për paga, ka thënë sot para deputetëve kryesuesi i bordit të RTK-së, Besnik Boletini.

Boletini tha se nuk kanë shkuar në RTK për të hequr njerëz prej punës, por për t’i motivuar ata që të punojnë. Megjithatë, ai tha se nuk do të ketë rritje të vendeve të punës, por përkundrazi.

“Nuk ka me pasë rritje të vendeve të punës qysh është raportu para disa ditëve. Përkundrazi, ka me pasë shkurtime racionale në dobi të funksionimit të mirë të RTK-së”, tha ai.

Paraprakisht, Boletini theksoi se situata në RTK është shumë problematike, me më shumë gazetarë sesa redaktorë, raporton Gazeta Express.

“Situata të cilën e kemi gjetur është pak problematike sepse p.sh. si punëtorë të rregullt në televizion, më shumë ka redaktorë sesa gazetarë. Janë diku mbi 80 redaktorë dhe diku rreth 60 gazetarë”, tha ai.

RTK-ja ka angazhuar në vazhdimësi punëtorë përmes disa kontratave për shërbime, me të cilat, sipas Boletinit, nuk njihet realisht statusi i punëtorit.

“Kemi pa që numri i këtyre personave të angazhuar është 239. Kjo nënkupton që të gjithë kanë hyrë pa konkurs dhe të gjithëve u është vazhduar kontrata ndër vite pa iu vlerësuar performanca, sepse ky lloj i kontratës me kontratë për shërbime nuk parasheh as vlerësime, nuk është realisht status i punëtorit”, tha ai.

“Ne jemi të shqetësuar edhe për të drejtat e punëtorëve sepse ky lloj i kontratës nuk parasheh asnjë benefit që parashikohet me ligjin e punës”, shtoi Boletini.

Ka pasur raste, tha Boletini, kur gratë lehona kanë dalë në punë një muaj pas lindjes për ta përmbushur këtë kontratë. / KultPlus.com

Bordi merr vendim, Mentor Shala shkarkohet nga RTK

Bordi i Radio Televizonit të Kosovës, i cili është votuar nga Kuvendi i Kosovës vitin e kaluar, ka marrë vendim në mbledhjen e sotme për të shkarkuar nga pozita e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të televizionit, Mentor Shalën, shkruan KultPlus.

“Z. Shala gjatë kohës së kryerjes së detyrave në RTK, në vazhdimësi dhe në mënyrë të përsëritur ka shkelur Ligjin për RTK-në dhe Rregulloret e Brendshme të RTK-së, qoftë duke vepruar në kundërshtim me ligjin dhe aktet e brendshme apo duke mos ruajtur paanshmërinë”, thuhet ndër të tjera në arsyetimin e u.d. të Drejtorit të Përgjithshëm për shkarkimin që e ka aprovuar Bordi i RTK-së.

Shala do të zëvendësohet nga Arsim Halimi, deri sa të zgjedhet një kandidat tjetër në këtë pozitë sipas konkursit publik, por jo më shumë se 6 muaj.

Propozimin për shkarkimin e Shalës e ka bërë Shkumbin Ahmetxhekajt, ushtrues i detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm në RTK. /KultPlus.com

Nis “Debati për Kulturën dhe Letërsinë në kohë pandemie”, Berisha: RTK dhe AShAK janë shembull i shkeljes së të drejtës autoriale në Kosovë

Era Berisha

Sot në ambientet e KultPlus Caffe Gallery, për herë të parë nisi projekti i ri i titulluar “Debati për Kulturën dhe Letërsinë në kohë pandemie”, projekt ky i organizuar nga PEN Qendra e Kosovës i cili synon të krijojë aktivitete të veçanta kulturore e letrare, me ç’rast sot për të shënuar fillimin e rrugëtimit të këtij projekti origjinal, u shqyrtua tema “Liria dhe e drejta e autorit”, shkruan KultPlus.

Për të biseduar e diskutuar rreth kësaj teme, në panel të ftuar ishin: shkrimtari Milazim Krasniqi, shkrimtari dhe publicisti, Ibrahim Berisha si dhe moderatori Avni Spahiu.

Ora shënoi 17:00 kur të pranishmit zunë vendin e tyre për të dëgjuar nga afër temën “Liria dhe e drejta e autorit”, temë kjo që shpeshherë zgjon kureshtjen tek jo vetëm të rinjtë e pasionuar pas letërsisë, por edhe tek ata të cilët në bagazhin e tyre tashmë kanë një numër të madh veprash por të cilët çdo herë vazhdojnë të dëgjojnë e të jenë pjesë e këtyre temave që e preokupojnë letërsinë shqiptare në përgjithësi, por sidomos atë në Kosovë.

Po ashtu, u bë e ditur se të gjitha punimet e pjesëmarrësve në panel do të botohen në një libër kur të përfundojë i gjithë projekti. Në këtë projekt të përfshirë janë gjithsej 22 intelektualë që do të flasin nga kontekste të ndryshme për tema të caktuara përgjatë muajit janar dhe shkurt.

Mbrëmjen e hapi moderatori Avni Spahiu, i cili fillimisht nisi këtë mbrëmje duke folur për dy temat të cilat do të shtjelloheshin pas pak momentesh.

“Janë disa tema që do të diskutohen gjatë periudhës në vijim dhe në fakt janë shumë me interes. Liria e autorit dhe të drejtat e autorit, janë këto dy tema që do të shtjellohen sot. ‘A duhet të ruhet pasuria intelektuale’, ‘A ka të drejta autori’, ‘Cilat janë të drejtat  e autorit’, janë vetëm disa nga pyetjet që bëhen vazhdimisht. Ne shkrimtarët e kemi pasur një përvojë jo të mirë në këtë aspekt por tani është koha që të filloj një debat që të shihet qëndrimi i autorit nga dy pikëpamje të ndryshme”, thotë Spahiu.

Fillimisht në këtë ngjarje për të diskutuar më gjerë rreth këtyre temave që trajtojnë disa aspekte të shkrimtarit, intelektualit dhe kulturës në tërësi por edhe në kontekstin e pandemisë, shkrimtari dhe publicisti Ibrahim Berisha ka paraqitur disa vrojtime në lidhje me lirinë e shprehjes dhe të drejtat e autorit.

“Në Pandemi 2020, njerëzit u hutuan duke e kujtuar lirinë që e kishin dhe nuk e panë më herët as nuk e ndjenë në përmasën e duhur. Kishte dhe ka gjithë keqkuptime për të kuptuar lirinë, edhe lirinë e shprehjes. Kjo ndodhte edhe kur gjithçka ecte në ritmin normal, e lërë më në një gjendje pandemie, kufizimesh e mbylljesh drastike. A e ndryshoi mendimin për lirinë, Pandemia? Mendimin e botën e shkrimtarëve, krijuesve? Vështirë, për të thënë po, por kaq edhe për të thënë jo. Liria është me e thellë dhe më e largët se Pandemia. Por, do pranuar, se edhe Pandemia nisë pikërisht nga një cep i lirisë së virusit Kovid 19”, thotë Berisha.

Sipas tij, virusi sprovoi mendimin e Erih Fromit, psikologut social, i cili shkruan se njerëzit nuk janë të dhënë mbas lirisë, së paku jo aq sa thonë. Fromi nuk kishte pasur parasysh gjithaq lirinë fizike, të cilën Shopenhaueri e përcakton si liri të nivelit më të ulët.

“Thënë thjeshtë, liria e fjalës dhe e mendimit, bënë pjesë në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe ajo barazohet me detyrimet dhe përgjegjësitë. Nuk ishte edhe pamundur që të shkruhej e mendohej edhe në Pandemi. Edhe në kontekstin tonë, të Kosovës, pra, liria është e padefinueshme, sepse koha dhe rrethanat janë të pazakonshme. Kujtoj, të drejtat janë të përfshira në nenin 10 (1) te Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, ku thuhet: Secili ka të drejtën e shprehjes së lirë. Kjo e drejtë do të përfshijë lirinë për mbajtjen e mendimeve dhe pranimin dhe dhënien e informacioneve dhe ideve pa ndërhyrjen e autoriteteve publike, pavarësisht nga kufijtë. Megjithatë, neni 10 (2) përcakton që: “Ushtrimi i lirive, mbasi përmban me vete detyrë dhe përgjegjësi, mund të jetë subjekt i formaliteteve, kushteve, kufizimeve dhe sanksioneve të parashikuara nga ligji dhe në një shoqëri demokratike, është në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial”, shpalos Berisha.

Për të, pandemia ka treguar saktë atë që thotë Russo: Lira ka të bëj më atë që nuk do. Pra duhet bërë e padëshirueshmja. Ndodhi dhe vazhdon konflikti edhe ndër intelektual për detyrimin e vaksinimit. Natyrisht, dilema është e pazgjidhshme. Kushtetuta e Republikës, Kosovën e përkufizon shoqëri demokratike. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të garantuara. Në Kushtetutë klasifikohen një varg të drejtash dhe lirisë, po për temën për të cilën flasim, theksohen veçantë tri: Të drejtat dhe liritë personale; Të drejtat dhe liritë civile dhe politike; Të drejtat dhe liritë sociale, ekonomike dhe kulturore. Tek liritë civile dhe politike është e garantuar liria e shprehjes, liria e medieve, e tubimit, asoocimit, e drejta e zgjedhjes dhe e pjesëmarrjes etj.

“E vërteta, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sporteve, organ administrativ, nuk duket e gjallë, po aq sa edhe të tjerë organizma që marrin frymë publike duke pasur fokus programor këtë mbrojtje. Ngado sillesh, janë të dukshme fotokopjet, cenimi i autorësisë, publikimet pa autorizim. Pandemia nuk ka ndryshuar këtë praktikë, madje veç e ka konservuar. Në Kosovë, është e përhapur plagjiatura apo shfrytëzimi i vlerave intelektuale pa u shënuar burimi apo edhe pa u marrë pëlqimi i autorit apo trashëgimtarëve të të drejtës autoriale. Fotokopjet, lokale fizike këto, përreth fakulteteve të Universitetit të Prishtinës janë dëshmi e paprekshmërisë së shkelësve të të drejtës së autorin në sy dhe prani të të gjitha institucioneve që duhej të merreshin me ndëshkimin si; parashihet me ligj”, thotë ai.

Tutje, ai si plagjiaturë specifike të kohëve të reja, veçmas në vitet i 2000, e konsideron edhe paraqitjen e veprës si e tij, të cilën “ia ka punuar tjetërkush (autori i vërtetë nuk dihet). Kur dikush e paraqet një vepër të huaj me emrin e tij (plagjiaturë e plotë). Edhe huazimet pa theksimin e burimit, po kështu janë konsideruar nga ana e tij, si dukuri publike në Kosovë. Pra, ai beson se nuk ka ndonjë rast të jetë ndëshkuar dikush për plagjiaturë të tillë, sado që janë dëshmuar e vërtetuar ato.

“Rast drastik i shkeljes së të drejtës së autorit është RTK. Ajo shfrytëzon arkivin e një institucioni tjetër, RTP, madje duke mos treguar në asnjë formë kur shfrytëzon ato se nuk kanë të bënë me prodhim origjinal të RTK, madje në ekran del logoja gjithnjë RTK. Për dukurinë e vetëplagjiaturës në Kosovë ende nuk flitet. Shembull i shkeljes së të drejtës autoriale, vetëautoriale, për përfitime materiale, është Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ribotime dhe modifikime librash pa rezultate origjinale që proklamohen dhe prodhojnë privilegje karriere dhe financiare. Formë e përhapur e shkeljes së të drejtës së autorit, kjo edhe një praktikë globale, po e pranishme gjerësisht edhe në Kosovë, është edhe plagjiatura në internet, plagjiaturë kjo e një vepre të plotë, të pjesshme, huazim teksti të huaja, pa theksuar në asnjë rast burimi. Kjo dukuri është e njohur si copy & paste. Pikërisht në këtë kontekst, gjykoj, se ka ende zbrazëti në normën aktuale pozitive po edhe në kodet etike në Kosovë, për të rregulluar, nëse jo plotësisht së paku, në një përmasë më reale”, përfundon Berisha.

Krejt në fund ai citoi edhe shkrimtarin nobelist Mario Vargas Llosa, i cili në një intervistë duke bërë fjalë për Pandeminë dhe shkrimtarin, ka dhënë një përgjigje universale që do të mund t’i përgjigjej edhe natyrës së këtyre temave: “Jam mirë, falë Zotit! Gjatë disa muajve të izolimit, praktikisht u burgosa këtu, në shtëpinë time në Madrid, i përkushtuar ekskluzivisht leximit të librave dhe shkrimit, që është një kurë për çdo shkrimtar. Shpresoj që nga kjo përvojë të dalim më të zgjuar dhe më të përgjegjshëm ndaj mjedisit, si dhe të ndajmë shumë më tepër fonde për sistemin shëndetësor në të ardhmen. Sepse, ishte e qartë se asnjë vend nuk ishte gati të përballej me një sfidë kaq të madhe sa kjo Pandemi.”

Ndërsa, shkrimtari Milazim Krasniqi foli rreth dy pikave kryesore në analizën e tij: liria e shkrimtarit si ‘Albatrosi’ i Bodlerit dhe të drejtat e autorit si fshatrat e Potemkinit.

“Liria e shkrimtarit është në përmasat e fantazisë së tij, aty ku ai e imagjinon botën sipas mënyrës së vet, pa pasur ndërhyrje nga oponentët, ose nga institucionet e specializuara për censurë, kontroll, mbikëqyrje kafkiane e orveliane. Liria e shkrimtarit në fantazinë e tij, është tharmi i krijimtarisë artistike, sepse pa atë liri, krijimtaria do të mbetej si rrëfim kuazihistoriogafik, pseudoreligjioz, ose pseudofilozofik. Kjo liri i thyen konvencat e të menduarit konceptual, linear, duke e bërë si kalë beteje të menduarit asociativ, abstrakt dhe spekulativ. Për këtë shkak, Platoni ishte i zemëruar në poetët dhe thoshte se ata nuk mund ta realizojnë njohjen. Duke e matur me kutin e filozofit dhe ideologut të shtetit ideal, ai thoshte se poeti nuk e kupton as vetë atë që shkruan. I tmerruar nga liria e fantazisë së tyre, ai propozonte që ata të përjashtoheshin nga shteti ideal, përveç atyre që do të konvertoheshin në shkrimtarë të kontrollueshëm, realisht në poetë pa liri”, thotë Krasniqi.

Sipas tij, Platoni kërkonte që poezia t’i subordinohej shtetit dhe etikës: “Në shtetin tonë mund t’i pranojmë vetëm ato këngë që janë himne perëndive dhe fjalime lavdëruese të dedikuara të mirave.” Është konsideruar se që nga ajo kohë e deri në ditët tona, ajo liri e shkrimtarit, që banon në fantazinë e tij, është denoncuar e luftuar në forma të ndryshme, që nga futja me dhunë e shkrimtarëve në spitalet psikiatrike, siç bëhej në regjimin e Stalinit, ose dënimet e tyre me pushkatime siç ka pasur raste në regjimin tij, po edhe të Enver Hoxhës.

“Lufta me lirinë e fantazisë së shkrimtarit nuk ka mundur e as nuk mund të fitohet. Ai aty mbetet i lirë dhe sovran. Natyrisht në jetën reale shoqërore nuk është ashtu. Në jetën reale shoqërore liria e shkrimtarit është e dozuar nga natyra e regjimit, nga vlerësimi për rrezikshmërinë që paraqesin idetë e tij dhe angazhimi i tij, nga ndikimi që ka vepra e tij mbi publikun. Në disa shtete si në Çekosllovaki, në Poloni dhe në ish Jugosllavi, shkrimtarët u bënë adresa e rebelimit antikomunist. Kujtojmë Adam Mihnjik, Franjo Tuxhmani, Ibrahim Rugova, Dimitrije Rupeli, Jasha Zllobeci, Adem Demaqi, Dubravko Horvatiqi e shumë të tjerë. Por, në të njëjtën kohë pati edhe raste të angazhimit për restaurimin e regjimit nazifashist, siç ndodhi në Serbi, fjala vjen me shkrimtarët si Dobrica Qosiqi, Vuk Drashkoviqi, Miodrag Bullatoviqi, Brana Cërnqeviqi e dhjetëra të tjerë. Deri sa në rastin e parë shkrimtarët aspironin ta fitonin lirinë duke iu kundërvënë regjimit totalitar, në rastin e dytë shkrimtarët iu shitën regjimit totalitar e gjakatar serbomadh kundër lirisë së kombeve të tjera”, shpalos Krasniqi.

Për të, shkrimtarët si: Mario Vargas Ljosa, Adam Mihnjik, Vacllav Havel, Umbeto Eko, Suzan Sontag, Eli Vizel dhe Hans Magnus Enserberger, ndihmuan që publiku të kuptonte përmasat e tragjedisë së popullit shqiptar të Kosovës. (Fatkeqësisht dhe në këtë rast pati shkrimtarë që ndoqën linjë të kundërt, siç bënë Gabriel Garsia Markes, Peter Handke e deri edhe dijetari Noam Çomski.)

“Një rol konkret dhe domethënës gjatë kohës së spastrimit etnik serb kundër shqiptarëve të Kosovës ka pasur shkrimtari hebrejo-amerikan, Eli Vizel, si emisar special i presidentit Bill Klinton. Raporti i tij që konfirmoi se në kampet e refugjatëve në Maqedoni ishte fjala për dëbim me dhunë dhe për spastrim etnik të shqiptarëve, u përdor si argument edhe nga administrata amerikane e edhe nga OKB. Kur e kam lexuar romanin e tij „Agimi“ ku e denoncon edhe cinizmin hebraik, e kam kuptuar edhe më qartë se ku e ka burimin integriteti i tij moral, te liria e tij si shkrimtar dhe si njeri, e fituar si i mbijetuar i kampeve naziste të përqendrimit. Shkrimtarët që kanë liri maksimale në fantazinë e tyre dhe konfrontime permanente me realitetin, ku shumë herë janë humbës, i ka përshkruar më së miri Sharl Bodleri në poezinë e tij me titull ,,Albatrosi” Sipas Bodlerit, ai shpend guximtar, që fluturon lart e nëpër furtuna, kur është në tokë, në mol është i objekt i talljes së marinarëve”, thotë ai.

Krejt në fund ai e shtron pyetjen: ‘A ka ndonjë shkrimtar në Kosovë që mund të jetojë nga puna si shkrimtar?’, teksa përgjigjet vetë: “Jo. Atëherë, ose kjo punë është e pavlerë, ose nuk vlerësohet realisht. Që është punë e pavlerë nuk mund të thuhet, e pakta në rastet e shkrimtarëve seriozë dhe që kanë sjellë vlera mirëfilli estetike në letërsinë shqipe.”

“Në Kosovë kushdo mund të jetojë nga puna e vet si elektricist, taksist, hidraulik, çoban, por jo si shkrimtar. Konkluzioni: ashtu si e ka shteti qëndrimin ndaj shkrimtarëve e letërsisë, ashtu e kanë qytetarët qëndrimin ndaj shtetit, pra janë mospërfillës dhe injorues. Në Kosovë ekziston infrastruktura ligjore për mbrojtjen e të drejtave të autorit. Por, është ligj që synon të mbrojë diçka që nuk ekziston në realitet. Kjo ka të bëjë veçmas me krijimtarinë letrare, e cila në shtetin tonë është e dërrmuar, e injoruar, praktikisht e ngulfatur, në njërën anë nga injoranca në rritje e popullit e në anën tjetër nga politikat injorante të parlamenteve e qeverive tona. Rrjedhimisht ajo infrastrukturë ligjore për të drejtat e autorit, në këtë rast u përngjet shumë fshatrave të Potemkinit”, përfundon Krasniqi.

Pastaj të pranishmit vazhduan me bisedimet e tyre të mëtutjeshme nën praninë e dritave të ngrohta të vendosura anash bibliotekës së KultPlus Caffe Gallery dhe njëkohësisht admiruan edhe ekspozitën e artistit Sadri Morina që ende po qëndron e hapur për admiruesit.

Projekti “Debati për Kulturën dhe Letërsinë në kohë pandemie” është përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe e Sportit e Republikës së Kosovës.  

PEN Qendra e Kosovës më parë ka realizuar disa projekte, po ashtu me përkrahje të MKRS-së.  

Nga këto projekte vlen për të përmendur ato që bosht kishin përkujtimin e shkrimtarëve të ndjerë të Kosovës që kanë lënë gjurmë në letërsinë tonë. Kështu, në vitin 2020 janë mbajtur takimet me titull “Ora e Shkrimtarit”, dhe vjet, më 2021, takimet “Ora e Shkrimtarit 2”. / KultPus.com

Sindikata e punëtorëve: RTK-ja do të kolapsojë me buxhetin e planifikuar nga Qeveria

Sindikata e Punëtorëve e RTK-së ka reaguar ndaj buxhetit për të cilin thonë se Qeveria e Kosovës e ka ndarë për RTK-në.

Sipas tyre, në projektbuxhetin që e ka dërguar në Kuvend për vitin 2022, Qeveria i ka hequr RTK-së 2.2 milionë euro.

Sipas tyre, në këtë situatë, RTK do të kolapsojë, duke shtuar se edhe ashtu RTK ka pasur buxhet të vogël.

“Citim nga projektbuxheti për vitin 2022 pjesa për RTK-në: 12. ‘Për periudhën janar-dhjetor të vitit 2022, Radiotelevizionit të Kosovës (në tekstin e mëtejmë RTK), i ndahen tetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë euro (8,960,0000 €), në kategorinë e shpenzimeve ‘Subvencione dhe Transfere’. Para secilit tremujor, RTK-ja do të dorëzojë në Komisionin për Buxhet dhe Transfere në Kuvend, programin e shpenzimeve të planifikuara. Në fund të çdo tremujori, RTK-ja do të dorëzojë në Kuvend raportin për shpenzimet e bëra. Mjetet sipas këtij paragrafi alokohen dhe transferohen nga Thesari në llogarinë të përcaktuar nga RTK-ja në bankë komerciale, sipas vendimit të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere”, thuhet në reagimin e tyre, duke cituar projektbuxhetin.

Sindikata u ka bërë thirrje drejtuesve të Komisionit për Buxhet dhe Transfere, që gjatë dëgjimit publik dhe shqyrtimit të projektbuxhetit për vitin 2022 ta korrigjojnë pjesën për RTK-në dhe të kthehet buxheti në lartësinë e caktuar sipas ligjit aktual të RTK-së.

“Të nderuar deputetë të Kuvendit të Kosovës, shkurtimi i buxhetit të RTK-së është bllokim i punës së transmetuesit të vetëm publik në vend, duke pasur parasysh se këto ditë janë ngritur edhe çmimet e të gjitha produkteve. Në shumë vende po ndodh ngritja e pagave, ndërsa neve si RTK, po na shkurtohet buxheti dhe po rrezikohet funksionimi. Po ashtu rrezikohet edhe mirëqenia e kolegëve tanë dhe familjeve të tyre, andaj kërkojmë nga ju që ta ndryshoni propozimin e Qeverisë dhe ta ktheni buxhetin e RTK-së ashtu si ka qenë vitet e kaluara. Të nderuar, Sindikata do të organizojë takime me përfaqësuesit e Komisionit dhe deputetë, por nëse kërkesat tona nuk kanë efekt, ne do t’i përdorim rrugët ligjore e sindikale”, thuhet në reagim.

Për një shkronjë që ti s’e vë

Me rrëmuje detyrat i beri Besniku
dhe la fletoren hapur dhe ne loje iku.

E hapa fletoren “Bobo ç’të lexoj”
ne çdo fjale te shkruar mungonte nga një shkronje

Atë dite Besnikun e hoqa nga loja.
“Sot, – i thashë- je ngopur duke ngrëne shkronja”.

Po lërmë o babi lërmë,
lërmë te shkoj ne loje
se s’behet hataja vetëm për një shkronje.

Nuk behet hataja vetëm për një shkronje!
Eja bir i babit bashke ta shikojmë.

Për një “d” qe ti s’e ve fjala dere behet ere
dhe shtëpia ngel pa dere.

Për një “m” qe ti s’e ve fjala mik behet ik.
ç’bënë kështu more Besnik?
A i thuhet mikut ik?

Pa shiko ka dhe me keq
për një “b” qe ti e heq
fjala bujk behet ujk.

Sytë e Nikut mbushen me lot
bën te flasë por çfarë te thotë? /KultPlus.com

Për një “R”, në RTK u keqpërdorën 372 mijë euro

Radio Televizioni i Kosovës i ka paguar mbi 372 mijë euro për pesë vjet një kompanie që s’i ka ofruar asnjë shërbim. Gjithë kjo ka ndodhur shkaku i mungesës së një “R-je”, ku në vend të KRU “Pastrimi”, paratë i kanë shkuar kompanisë “Pastimi”.

Kështu është thënë në mbledhjen e sotme të Komisionit parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere, ku ka raportuar edhe drejtori i RTK-së Ngadhnjim Kastrati.

Kastrati ka thënë se kjo kompani ishte regjistruar në sistem nga një punëtor i RTK-së, i cili tashmë është dënuar për veprimin dhe se paratë i kanë shkuar kompanisë duke pretenduar se është duke i paguar faturat kompanisë rajonale, KRU “Pastrimi”.

Ai tha se këto pagesa kanë nisur në vitin 2008 dhe kanë zgjatur rreth pesë vite.

“Një punëtor tek ne e ka regjistru një kompani, “Pastimi”, pa ‘r’ dhe në mënyrë të vazhdueshme RTK ka derdh para, deri sa është evidentuar. Dëmi është diku rreth 372 mijë euro. Pala me sa e di është dënuar por ne jemi dëmtuar”, tha Kastrati.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Eman Rrahmani, tha se është shqetësuese se si një gjë e tillë ka vazhduar pa u vërejtur nga zyrtarë të tjerë të cilët kanë nënshkruar kontratat.

Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti tha se është absurde që kjo të mund të vazhdojë për disa vite me radhë pa u vërejtur.

“Një gjë e tillë mundet me vazhdu për 3 muaj, hajde 6 muaj por për 4-5 vjet është absurde. Diku rreth 7-8 mijë euro në muaj është shumë pa u vërejt”, tha ai./infokus/ KultPlus.com

Vdes ikona e gazetarisë kosovare, Shaban Arifaj

Lorik Arifaj, gazetar i Radio Televizionit të Kosovës ka njoftuar se sot në moshën 69 vjeçare ka vdekur babai i tij, Shaban Arifaj, i cili për vite me radhë ka qenë ikona e televizionit kosovar.

“Te dashur miq,

Me dhimbje te thelle, ju njoftojme se sot ne moshen 69 vjecare ka nderruar jete baba jone Shaban Arifaj. Per detajet rreth varrimit ju njoftojme nderkohe, pasi qe trupi ndodhet ne Shkup.Ju jemi mirenjohes per mesazhet mbeshtetese qe na keni dhene gjate gjithe kohes.Ne u munduam ne maksimum, por Zoti e deshi kete engjull prane.Do te te duam baba jone deri sa te kemi fryme. PUSHO NË PAQE”, ka shkruar Lorik Arifaj.

Shaban Arifaj kishte lindur më 6 maj, 1952, në Istog ku kishte kryer shkollimin fillor dhe të mesëm.

Kishte studiuar gjuhën dhe letërsinë shqipe në Fakultetin Filologjik të UP-së. Kishte mbaruar edhe studimet e larta për gazetari si dhe studimet post-universitare nga lëmi i komunikimeve masive dhe kishte fituar titullin Master (Msc) i shkencave në komunikimin masiv dhe gazetari.

Në vitin 1974, Shaban Arifaj nis punën në Radiotelevizionin e Prishtinës si spiker, gazetar dhe redaktor. Pas mbylljes së RTP-së nga regjimi serb, ai shkruan për gazetat dhe revistat që botoheshin në Prishtinë si “Shkëndija”, “Kosovarja”, “Fjala”, “Dielli” etj. Ndërkohë, ai filloi të raportojë për Radio Zagrebin nga Prishtina dhe Brukseli ku kishte hapur radio stacionin “Radio Kosova” ku kryente punën e kryeredaktorit duke raportuar njekohësisht për ngjarjet kryesore nga Brukseli. Ai ka punuar edhe si korrespondent i radios “Zëri i Kosovës” në Kopenhanger Kanalen (Danimarkë) dhe për radion publike të Suedisë. Shaban Arifaj ka raportuar për ngjarje të ndryshme nga Viena, Uashingtoni, Montreali, Otava, Brukseli etj. ndërkaq nga viti 1992-1997, ishte redaktor përgjegjës në Radiotelevizionin shqiptar (RTSH), redaksia e Kosovës.

Nga viti 1999, ai kishte punuar si redaktor dhe redaktor përgjegjës për 10 vjet rresht në Radiotelevizionin e Kosovës (RTK). Krahas punës në RTK dhe RTSH, ai kishte ndjekur edhe një varg seminaresh për ngritje të vazhdueshme profesionale si në Virginia të SHBA-ve, Montreal të Kanadasë, Selanik të Greqisë etj. Në Institutin e Medies së Kosovës, kishte përfunduar trajnimin duke e marrë titullin e trajnerit të gazetarisë.

Krahas gazetarisë, ku kishte realizuar raporte, kronika, intervista etj., ai kishte shkruar edhe tekste të ndryshme publicistike, pastaj tregime, drama, romane siç janë “Eklipsi në mesditë”, “Dialogu me fqinjin”, “Harmonia në temperaturën minimale”, “Katraligu”, “Kosova në udhëkryqet ballkanike”, dhe librin shkencor “Gjuha, zëri dhe figura në radiotelevizion”. / KultPlus.com

Sindikata e Pavarur e RTK-së: Fjalori i zv.drejtorit Shala i gërditshëm dhe primitiv, distancohemi

Sindikata  e Pavarur e RTK-së (SPRTK) ka reaguar ashpër lidhur me fjalorin e përdorur nga zëvendësdrejtori gjeneral i RTK-së, Mentor Shala ndaj deputetes, njëherit kryetares së Komisionit Parlamentar për Media, Doarsa Kica.

Kica-Xhelili në një intervistë gjatë mbrëmjes së djeshme e kishte përmendur atë, si zyrtar të RTK-së, ndërsa Shala përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, ka thënë se po i duket se Doarsa e ka mendjen vetëm tek ai dhe e ka ftuar për një takim

Lidhur me këtë, Sindikata e RTK-së thotë se gjuha e përdorur nga Shala është e turpshme dhe e pamoralshme

“Gjuha e përdorur nga zv. drejtori Shala është e turpshme dhe e pamoralshme, dhe si e tillë ka shkaktuar indinjatë të thellë edhe në mesin e të punësuarve të RTK-së. Sindikata distancohet nga ky fjalor i gërditshëm dhe primitiv, duke kërkuar që ky person të shkarkohet menjeherë nga të gjitha përgjegjësitë në RTK.

Nuk është hera e parë që ky person, në cilësinë e drejtorit si dhe të zv. drejtorit gjeneral të RTK-së, përdor fjalor fyes e denigrues ndaj përfaqësuesve të institucioneve dhe qytetarëve të vendit tonë”, thuhet në reagimin e tyre.

Bashkangjitur gjeni edhe statusin e Shalës. /gazetaexpress/ KultPlus.com

Skandaloze: Mediumi publik promovon bullizmin dhe gjuhën e urrejtjes (FOTO)

Radio Televizioni i Kosovës ka publikuar statusin e Ardian Kastratit i cili citon Konicën për të ironizuar me Vjosa Osmanin, përcjell KultPlus.

Në shkrimin për Kastratin, RTK ka theksuar vetëm faktin se Kastrati ka cituar Konicën, duke injoruar kështu ironinë e tij të fuqishme drejt Osmanit, një ironi kjo që ngjalli shumë debat duke bërë që komentues të shumtë të kërkojnë dënimin e tij.

Publikimi i gjuhës së urrejtjes bie në kundërshtim me rregulloren, standardet profesionale dhe misionin e transmetuesit publik.

Më poshtë poashtu gjeni edhe rregulloren e RTK-së mbi gjuhën e urrejtjes/ KultPlus.com

Albin Kurti akuzon RTK’në: Me informacione të tilla po vazhdon viktimizimi i familjes së Ukshin Hotiti

Lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti, ka thënë se po vazhdon viktimizimi i familjes së Ukshin Hotiti përmes publikimit të informacioneve të pakonfirmuara. Ka thënë se shteti duhet të reagojë dhe të shikojë vërtetësinë e këtyre dokumenteve.

Ky reagim i Kurtit ka ardhur pasi RTK, një natë më parë, publikoi një dokumentar, ku jepen detaje të reja, bazuar në dokumente serbe, se si është vrarë e zhdukur Ukshin Hoti.

“Informacione të tilla shkaktojnë dëm të vazhdueshëm emocional dhe psikologjik te familja e Ukshin Hotit, tek ata që e njohën dhe e duan, dëm ky që vjen direkt si rezultat i krimeve të kryera nga Serbia. Kjo çka po i bëhet familjes Hoti me informacione të tilla, është viktimizim i vazhdueshëm. Familja dhe e gjithë shoqëria meriton përgjigje, ashtu siç meritojnë të gjitha familjet e secilit person që ende mungon”, ka shkruar Kurti, në një reagim në Fb.

Ish-Kryeministri ka bërë thirrje Kryeministrit Hoti, Ministrit Selimi të angazhohen më shumë për zbardhjen e të pagjeturve në mesin e të cilëve është edhe Ukshin Hoti.

“Ka disa orë që në publik po qarkullon një dokument që thuhet se ka rrjedhur nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Sipas këtij dokumenti aludohet se Ukshin Hoti është vrarë, e më pas kufoma e tij është djegur me eksploziv dhe më tej është fshehur për të humbur gjurmët e krimit. Janë të pamohueshme krimet makabre që Serbia ka kryer në Kosovë gjatë luftës. Por në këtë rast, organet relevante në Kosovë (Ministria e Drejtësisë e Kryeministria, Departamenti për Krime Lufte i Prokurorisë Speciale, dhe Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur), urgjentisht duhet të koordinohen dhe të marrin hapat e duhur që të përcaktojnë vërtetësinë e kësaj informate kaq të rëndësishme”, ka shtuar ai.

“Kosova duhet t’i ketë prioritet krimet e kryera gjatë luftës. Kjo situatë duhet të na kujtojë kolektivisht që është e papranueshme bërja e pazareve në bisedime me Serbinë, për më shumë që vijon të ngelet i pasqaruar fati i të zhdukurve. Është momenti i fundit që Kosova të tregojë seriozitetin e saj në raport me ballafaqimin me të kaluarën”, ka shkruar Kurit.

Më poshtë mund t’i shihni dokumentet.

Në bazë të dokumentave të ushtrisë dhe policisë serbe që i ka siguruar redaksia e “Udhëve”, ditën që ishte nxjerrë nga Burgu I Dubravës, Ukshin Hoti nuk ishte liruar. Fillimisht u rrëmbye. Më pas Ukshin Hoti ishte vrarë e masakruar në mënyrën më makabre nga policia serbe e asistuar nga Ushtria Jugosllave. Kështu thuhet në dokumentet e siguruara nga redaksia e “Udhëve”, të cilat kanë vulën e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, departamenti i hetuesise për krime lufte. 

Ditën kur ishte liruar, te dera e burgut e kishin pritur pjesëtarë të sigurimit shtetërorë serb. Jozyrtarisht thuhet se ishte Sreten Cemoviq, pjesëtar i sigurimit shteteror serb me kodin 9787960, ai qe e priti te dera e burgut. Cemoviq shpeshherë kamuflohej edhe si gazetar. Në një dokument zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, me numër protokolli 03/4-3-1 SB nr.270/13, të datës 4 tetor të 2013 poashtu të siguruar nga redaksia “Udhëve”, një person të cilit ky dokument i referohet si personi X-1, që ishte dëshmitar i rastit, kishte zbardhur gjithë ngjarjen që kishte ndodhur me Ukshin Hotin në majin e vitit 1999. 

Personi X-1, kishte qartësuar mënyrën e kryerjes dhe përpjekjen për fshehjen e krimit nga policia dhe ushtria serbe në rastin e Ukshin Hotit por edhe disa vrasjeve të tjera në rajonin e Pejës. Ky person përmes fotografive kishte identifikuar shtëpinë, dyert e shtëpisë, oborrin e shtëpisë dhe si ishte vrarë Ukshin Hoti. Personi X-1 pa menduar dy herë ka pohuar që ka njohur në fotografinë me numër 1 dhe 2 derën e hyrjes prej druri në oborrin e shtepisë së një shqiptari. Deshmitari e përshkruan vendin e krimit dhe jep detaje per deren dhe oborrin siç i kishte pare në maj të vitit 1999. Pas luftës ai mur është ndertuar me blloka të betonit, pasi që shtëpia ishte djegur gjatë luftës.

Qytetari X-1 më pastaj ka sqaruar që në fotografinë numër 3 ka njohur pamjen e oborrit e cila ishte e drejtuar ka gardhi i oborrit dhe rruges lokale e cila kalon skaj shtëpisë së përmendur. Personi X-1, e ka vizatuar skicën e vendit të ngjarjes dhe në të cilën në mënyrë të detajuar ka sqaruar me hollësi planifikimin e brendshëm të atëhershëm të oborrit të shtëpisë: porta hyrëse përmes së cilës hynë në oborr ku në anën e djathtë të portës hyrëse ai pa 2 kufoma në ndërtesë, pastaj para një shtëpie më të vogël në oborr 1 kufomë. Kufomat në skicë janë shënuar me x. Ai sqaron se kufoma e Ukshin Hotit përfundimisht ishte mbështjellë me qese najlloni në oborrin e shtëpisë së përmendur dhe ishte marrë nga ana e djathtë e portës hyrëse në fund të oborrit nga një shupë ose shtallë, ku më pas gjetën disa dru ose pisha të thara. Kufoma e Uksin Hotit shënohet me + në skicë, sipas këtij dokumenti zyrtar të policisë serbe.

Ky dëshmitar i ngjarjes thotë më tej se e vendosën kufomën pranë atyre pemëve, dhe me një sasi të vogël eksplozivi ia shpërthyen kokën dhe të dy duart e kufomës së Ukshin Hotit dhe më pas ata e mbuluan kufomën me pemët e përmendura dhe e dogjën për të fshehur krimin. Gjatë gjithë kohës kur pjestarët e MUP-it të cilët kryenin masakrat dhe veprat makabre mbi civilët shqiptarë që ishin në oborrin e asaj shtëpie, në rrugën lokale të shënuar në skicë, ishin të siguruar nga ushtarë të ushtrisë jugosllave të udhëhequr nga Komandanti Milićko Janković. Të gjitha këto të dhëna thuhen në dokumentin e siguruar nga redaksia jonë./ KultPlus.com

Kosovo’s Prime Minister Albin Kurti speaks during a press conference in Pristina on February 26, 2020. (Photo by Armend NIMANI / AFP)

Mësimi online, Bajrami: Kemi filluar xhirimin e orëve të mësimit, në dispozicion një kanal i RTK-së

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Hykmete Bajrami tha se po punohet për të filluar mësimin online.

Bajrami në RTV Dukagjini deklaroi se dëmet në arsim si pasojë e koronavirusit do të jenë të pariparueshme.

Ajo tha se shpresojnë në përmirësimin e kohës dhe uljen e rasteve të prekura me virus në mënyrë që të fillojë normalisht mësimi.

“Ne e kemi dhënë datën 27 mars si datë kur do të rifillojë mësimi, por kjo nuk dihet”.

Ministrja e Arsimit tha se po bëhen disa përgatitje për të nisur me mësimin online, por sipas saj as kjo nuk do ta zëvendësojë mësimin e humbur.

“Po punojmë me një ekip të MASHTI-it për mësimin online. Deri tash kemi pasë në dispozicion një platformë që është e dizajnuar disa vite më parë, por nga viti 2017 ajo platformë nuk është përdorur më, pra platforma është boshe”.

Bajrami deklaroi se ka gatishmëri nga kompani private, por asnjëra nga to nuk i ka materialet për të gjitha klasat.

Ajo bëri të ditur se për momentin janë duke i xhiruar materialet mësimore për t’u përgatitur për mësim online.

“Për momentin e kemi në dispozicion një kanal të RTK-së, por jemi duke punuar për një uebfaqe të veçantë që materialet të jenë në disponim edhe kur nuk janë në transmetim në RTK”. / Klan Kosova / KultPlus.com

Ministria e Arsimit po bashkëpunon me RTK-në për transmetimin e mësimit online

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar sot përmes një komunikate për media se janë në komunikim me transmetuesin publik, derisa, kanë përmendur mundësinë e transmetimit të mësimit online në kanalet e RTK’së, raporton Gazeta Express.

“Platforma e mësimit në distancë (online), do të jetë në dispozicion për të gjithë nxënësit e institucioneve publike dhe atyre private, pa dallim.  MAShTI është në kontakt të vazhdueshëm me transmetuesin publik, Radio Televizionin e Kosovës, të cilët kanë shprehur gatishmëri për të transmetur mësimin online në kanalet e tyre.

Gjithashtu, është bërë e ditur se, MAShTI është duke komunikuar me ofruesit e shërbimeve të internetit në mënyrë që edhe familjeve me fëmijë që nuk kanë qasje në internet t’iu ofrohet shërbimi online pa pagesë, në mënyrë që t’iu mundësohet pjesëmarrja në mësimin nga distanca.

“Lidhur me shkollat private, të cilat veçse janë duke ofruar shërbimin e mësimit online për nxënësit e tyre, MAShTI sqaron se këto shkolla kanë të drejtë të ofrojnë shërbime edukative të digjitalizuara në mënyrë vetanake, gjithnjë duke pasë parasysh se mësimi zhvillohet në përputhje me planprogramin mësimor të aprovuar nga MAShTI”, shkruhet në njoftim. /GazetaExpress /KultPlus.com

Qeveria ia zvogëlon për 2.8 milionë buxhetin RTK-së, reagon Sindikata

Sindikata e Punëtorëve e RTK-së ka reaguar pas lajmit se Qeveria e Kosovës i ka zbritur buxhetin RTK-së, diku rreth 2.8 milionë më pak se vitin e kaluar, ulje të cilën e kanë paraparë në projektbuxhetin për vitin 2020, i cili pritet të miratohet këto ditë në Kuvendin e Kosovës.

SPERTK-ja përmes një komunikate i bëjnë thirrje Kuvendit të Kosovës si themelues i RTK-së që të mos lejojë një gjë të tillë dhe të përmirësojë këtë gabim, duke e rikthyer buxhetin në lartësinë që kishte në vitin 2019 deri në miratimin e ligjit të ri të RTK-së.

“Të nderuar deputetë të Kuvendit të Kosovës, mediumi publik nuk rregullohet duke ia shkurtuar buxhetin dhe duke ia pamundësuar funksionimin. Nëse nuk kthehet buxheti i RTK-së në lartësinë sikurse vitin paraprak, RTK-ja do të shkatërrohet përfundimisht, ndoshta dikush edhe dëshiron këtë gjë por të gjithë kolegët tanë së bashku nuk do ta lejojnë një gjë të tillë dhe do ta kundërshtojmë me të gjitha mjetet ligjore”, thuhet në reagimin e SPERTK-së.

Sipas SPERTK-së, me uljen e buxhetit të RTK-së nuk rrezikohen vetëm punëtorët e këtij mediumi, por edhe zhvillimi dhe ekzistenca e RTK-së.

“Andaj ju bëjmë thirrje të gjithëve që ta korrigjoni këtë gabim, ndryshe ne do të bëjmë thirrje dhe do të organizojmë protesta. Po ashtu, do të përdorim të gjitha format ligjore për ta kundërshtuar ashpër uljen e buxhetit të RTK-së. Sindikata edhe një herë kërkon nga deputetët që ta marrin parasysh kërkesën tonë dhe ju bën me dije se nuk do ta lejojë një gjë të tillë me asnjë kusht. Ne, deri në leximin e parë, do të ndjekim me vëmendje se çfarë do të ndodhë me kërkesën tonë”, thuhet tutje në reagimin e SPERTK-së. / KultPlus.com

“E dhimbshme që Transmetuesi Publik shfaq seriale me përmbajtje banale ku aktrojnë edhe fëmijët”

Këto ditë ka qarkulluar lajmi që seriali vendor “SH.P.K. Nazi” do nisë transmetimin në Televizionin Publik të Kosovës – RTK. Ky lajm nuk u mirëprit duke pas parasysh përmbajtjen që ka ky serial. Për këtë ka reaguar edhe Fadil Hoxha nga Sindikata e RTK-së duke e konsideruar një serial me përmbajtje banale.

KultPlus ju sjell postimin e plotë të Fadil Hoxhës:

Vitin e kaluar, derisa ne terminin pas lajmeve qendrore transmetohej nje serial vendor ne RTK, u detyrova ta nderroj kanalin. I menjehershem ishte reagimi i vajzes sime: bab pse e nderrove ? U mundova me ja shpjegu qe ky serial nuk eshte i mire, ka shume fjale te ndyta dhe me mire eshte te shohim ndonje emision tjeter. Iii bab m’tha mos bo hajgare, ky nuk eshte kurgjo cka eshte seriali “Sh.p.k. Nazi”. Kjo ngjarje mu kujtua kur e mora vesh se “Sh.p.k. Nazi”, na u paska bere pjese e RTK-se. Eshte e dhimbshme qe nje Transmetues Publik te shfaq emisione humoristike me permbajtje banale, ne te cilat aktrojne edhe femijet. Transmetuesi Publik ne vend se te investoj ne programe me vlera te mirefillta edukative e argetuese, perkundrazi vazhdon ta shpenzoje buxhetin per programe puro komerciale, dhe pa ndonje dobi per publikun. Transmetuesi Publik nuk guxon qe per hir te nje shikueshmerie me te larte t’i sakrifikoje standardet etike e profesionale. Pikerisht qe ta mbroje interesin e publikut, Transmetuesi Publik ka te angazhuar nje Bord kolegjial drejtues prej 11 anetareve dhe Grupin Keshillues te Publikut me 5 anetare. Per fat te keq, shumica e anetareve te Bordeve te deritashme te RTK-se, para interesit te publikut kane zgjedhur interesin dhe perfitimet personale e partiake, permes punesimeve dhe angazhimeve te te afermve te tyre neper projekte te ndryshme te cilat financohen nga RTK. Ne emer te perfitimeve personale e partiake, Bordet e RTK-se, nga roli mbikeqyres jane shnderruar ne vartes te menaxhmenteve te cilat bejne veprime me buxhetin e programin sipas intereseve e tekeve te tyre, pa u penguar nga askush. / KultPlus.com

RTK i jep tenderin 216 mijë eurosh aktores Teuta Krasniqi


Radio Televizioni i Kosovës është treguar prapë zemërgjerë me aktoren Teuta Krasniqi.

Aktores në fjalë, RTK i ka besuar 216 mijë euro për të realizuar serialin ‘iStar’ – i cili po transmetohet në këtë televizion.

Krasniqi ka fituar tenderin për ta realizuar serialin, me procedurë ​të negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës​.​

Kompania që e ka fituar tenderin e ka emrin ‘Teuta Production Company’ dhe kuptohet që logoja e saj del e para përgjatë transmetimit të serialit.

Në serial luan edhe vetë aktorja Krasniqi.

Në rrjete sociale ka pasur ankesa për faktin se si një serial i tillë dhe një produksion i tillë merr këtë tender dhe këtë shumë të hollash, duke u keqpërdorur kësisoj taksa e qytetarit të Kosovës në projekte të tilla të kushtueshme televizive. / KultPlus.com

Parapagimi për RTK-në, refuzohet nga qytetarët e Kosovës

Për shkak se Radio Televizioni i Kosovës nuk ka gjetur mënyrë përkatëse afatgjate të financimit përveç mjeteve që i ndanë Kuvendi i Kosovës, është shqyrtuar mundësia që mjetet e nevojshme të sigurohen përmes parapagimit mujor e që do të realizohej duke e ngarkuar edhe më shumë faturen e rrymës e cila, për shumë qytetarë është bërë e papërballushme aq më parë që qytetarët, për vite të tëra janë plaçkitur duke e paguar energjinë elektrike për serbët e veriut e që deri me tani, përkundër zotimeve, nuk janë kompensuar.

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut përmes një komunikate për media thotë se sigurimi i buxhetit përmes parapagimit detyrues është zbatuar para luftës në Kosovë, në kohën kur RTP ka qenë transmetuesi i vetëm publik dhe nuk ka pasur mundësi të tjera për informim përveç RTP-së.

Qytetarët i kanë deklaruar KMDLNj-së se ngarkimi i tyre me parapagim për financim të RTK-së është i padrejtë dhe ngarkim i dyfishtë, indirekt dhe direkt. Mënyra indirekte është përmes Buxhetit të Kosovës (taksat e qytetarëve të Kosovës) dhe direkte, përmes parapagimit duke u fryrë faturat e rrymës, për nevoja të RTK-së.

“Qytetarët e Kosovës, në tregun informativ kanë mundësi të përcaktohen për alternativa tjera që sipas tyre ofrojnë programe më të mira dhe për çka paguajnë detyrime në baza mujore. Në pakon e ofertave të transmetuesve kabllovike, për të cilat paguhen shërbimet është mundësia që të përcillet edhe RTK, për ata që kanë interesim andaj nuk është e drejtë, është e palogjikshme, kundër të drejtave të konsumatorit, si njëra ndër të drejtat e njeriut që qytetarët të detyrohen ta paguajnë parapagimin për RTK-në, kundër vullnetit të tyre”, thuhet në komunikatën për media.

Sipas KMDLNJ-së, eshtë krejtësisht normale dhe e drejtë që qytetarët të përcaktohen se cilën ofertë informative- mediale e përkrahin dhe për këtë e paguajnë parapagimin mujorë apo vjetor. Sipas tyre, nëse vendoset që RTK të sigurojë mjete financiare përmes detyrimit të paguajnë prapagimin si ngarkesë shtesë e faturave të rrymës, kjo do të paraqiste futje të dhunshme e duarve të RTK-së në xhepat e qytetarit, do të ishte e kundërligjshme, e dënueshme dhe lehtësisht ( sigurisht) do të rrëzohej në Gjykatën Kushtetuese.

KMDLNJ konstaton se RTK nuk menaxhohet si duhet, ka mbipopullim të madh të të punësuarve kryesisht në baza politike dhe nepotiste ku joprofesionalizmi e ka ngulfatë profesionalizmin andaj programet që emitohen në këtë medium publik nuk janë konkuruese me programet e televizoneve tjera .

Sipas Këshillit, RTK duhet të nxirret nga ndikimi 100% i politikës, duhet të krijojë hapësirë për profesionistë të fushave të ndryshme sikur edhe të ulë numrin e të punësuarve, në përputhje me nevojat reale për këtë medium publik. RTK duhet të jetë medium që do të sigurojë mjete financiare duke shitur prodhimet e saj ne tregun e mediave dhe jo të japë mjete të panevojshme për blerje te lajmeve, informatave apo filmave që u ka kaluar arsyeshmëria e përdorimit e të cilat aspak nuk e rrisin shikueshmërin apo që bëjnë përmirësime cilësore të programeve. Dhe që janë me çmime shumë të larta.

KMDLNj e kundërshton fuqishëm çdo përpjekje që parapagimi për RTK-në përmes faturave të rrymës të legalizohet sepse konsideron këtë formë si plaçkitje ordinere, kundërligjore dhe kundër të drejtave të njeriut.

“Komisioni paralamentar për media i Kuvendit të Kosovës nuk mund të jetë rregullator e as mbikëqyrës i punës së RTK-së sepse një pjesë e këtij Komisioni ka konflik të hapur interesi dhe raporte nepotiste”, thuhet në komunikatë.

Sipas KMDLNJ-së, RTK mund të arsytojë kërkesën për mjete shtesë buxhetore vetëm nëse e rrit cilësinë e programeve, nëse vendosë rregull në punësim, nëse profesionalizohet dhe përfundimisht nëse lirohet nga ndikimi politik. Cdo përpjekje që t’i zgjatet jeta një gjendjeje të tillë do të jetë zgjatje e agonisë informative dhe programore që pashmangshëm shpie te legalizimi i joprofesionalizmit, nepotizmit dhe korrupcionit, aktiv dhe pasiv./Insajderi.com

RTK sqarohet pse ndërpreu transmetimin e koncertit të Rita Orës

Televizioni publik i Kosovës, RTK ka dhënë sqarimin pse ka transmetuar vetëm 2 këngë të Rita Orës, e jo gjithë koncertin. Ky është njoftimi i plotë i tij në Facebook:

Te nderuar po e shoh se perkunder paralajmerimeve ne RTK se kemi siguruar te drejten vetem te dy kengeve te Rita Ores, njerez te pa informuar dhe qellimkeqinj po mundohen me shpifje ta njollosin RTK-ne. Rita Ora ka kontrate ne Kompanine WARNER.

Si e tille nuk ka te drejte qe te kendoje dhe kenget e saj te transmetohen ku te do sepse ka marreveshje per te drejtat e autorit. Para se te merreni me shpifje lexoni ligjin per te drejtat e autorit e poashti edhe lexoni per gjobat qe mund te pasojne ne rast se shkelet marreveshja.

RTK bashke me Kompanine AMC ka arritur marreveshje me shkrim me WARNER per keto 2 kenge te cilat WARNER nuk ka lejuar te transmetohen as ne satelit, as ne Youtube e as ne rrjetet sociale por vetem ne territorin e Kosoves (Free To Air).

Po ua bashkangjes komunikimin e fundit me email.

P.S. RTK dhe AMC posedojne kontrate me shkrim per transmetimin e sontem andaj cdo transmetim tjeter televiziv eshte bere ilegalisht andaj ata qe e bene i dijne pasojat dhe do te ballafaqohen me to.

Në 18 vjetor, pa „soliter“ dhe histori..!

Zejnullah Jakupi

Për dike RTK-ja është bërë si shtëpi e dytë, edhe pse kurrë nuk banon as nuk punon për të. E disa e këqyrin nga larg, disa e urrejnë e disa e kanë vetëm objekt studimi. Në këtë përvjetor të 18, dikur si vonë, edhe mua më ra ndërmend ti shkruaj disa fjalë. U festua ditëlindja e 18, por kjo nuk bëri aq bujë të madhe për opinionin publik.

Ditëlindja e Re akoma po i bartë problemet e vjetra.
Si duket udhëheqja e tanishme ( e kushtëzuar politikisht) nuk kanë përgatitje për të reflektuar rreth kësaj çështje. Tash edhe fëmijët 5 vjecarë e dinë se kur u themelua RTK-ja(dihet më 19 shtator 1999). Por askush nuk po e di ose (shumë pak prej tyre) dinë se a duhet te inkorporohet historiku i RTP-së, në festimin e përvjetorëve te saj. mbase kjo e para është paraardhëse e RTK-së?

Kjo histori gjithsesi nuk mund të mohohet. Disa nuk duan ta njohin këtë histori se druan se dëmtojnë RTK-në, disa mendojnë përkundrazi e ndihmon. Ish- korrespondenti i RTK-së në Beograd Fahri Musliu e kundërshton një anashkalim të kësaj historie nga RTK dhe stafi i saj udhëheqës. Ai thotë dihet se RTK-ja u themelua mbi gërmadhat e RTP-së nga EBU OSBE dhe UNMIK. RTP-ja ishte një ndërmarrje shoqërore dhe si e tillë në atë kohë, duke qenë shtetërore kishte patur një shumicë të madhe punëtorësh. Siç ishte zakon në shumë kombinate dhe ndërmarrje tjera shoqërore. Nuk dihet akoma, sepse nuk ka analiza se si ka qenë cilësia e programit të RTP-së? Për këtë duhet biseduar me ish udhëheqësit dhe punëtorët, por shumica prej tyre nuk jetojnë më. Disa që kanë zënë vend në RTK, e kanë të ndaluar të flasin, sepse të flasësh për RTP-në i bie se po e përkrah ish Radio Televizionin e sistemit socialist dhe po e mohon RTK-në. Për këtë politikë denigruese ndaj RTP-së mund të ketë edhe ndikim nga jashtë. Megjithatë sot kur e tërë udheqja është në duar të vendorëve nuk mund të arsyetohet se pse po bëhet ky anashkalim i historisë, pse nuk po thuhen gjerat ashtu si janë?

Fahri Musliu thotë se edhe radiotelevizionet e ish republikave jugosllave të cilat e mbanin emrin e kryeqytetit, pas shpalljes shtete të pavarura, e ndërruan statusin e tyre në mediume publike duke e marrë emrin e shtetit, por nuk ju ra ndërmend që ta shlyejnë vitin e themelimit.

Për ditëlindjen e 18-të të RTK-së drejtori gjeneral Mentor Shala i ka uruar 18 vjetorin stafit të RTK-së dhe thotë se pa këtë ekip do të kishte qenë i pamundun ky zhvillim i RTK-së pavarësisht sfidave mjaft të vështira që i kaluam dhe që do të na presin edhe në të ardhmen!
„Duke pasur një staf jashtëzakonisht profesional jam shumë i sigurtë që do t’ia dalim edhe në realizimin e projekteve tjera të mëdha të cilat i kemi përpara! Urime RTK!”
Shumë punëtorë të ish- RTP-së nuk kanë mundur të integrohen në RTK, sepse shteti nuk ka para ti paguaj, as RTK jo.

18 vjetori nuk i ka gëzuar as punëtorët e RTK-së të cilët janë pensionuar para kohe ose janë përjashtuar nga puna. Fahri Musliu është njëri ndër ta i cili ishte pjesë e këtij mediumi nga viti 01.06.2005 deri 31.07.(31.12) 2013.

“falsifikim i tmerrshëm …”

Fahri Musliu ka shkruar dje në 18 vjetorin e RTK-së duke thënë se ky është një falsifikim i tmerrshëm i të vërtetës që po i shitet opinionit dhe njëkohësisht, në këtë mënyrë, po e mohojmë të kaluarën tonë.
“Historiku i RTK nuk nis nga shtatori i vitit 1999, por shumë më heret: Radio Kosova punën e vet me emetimin e lajmeve e nis më 5 Shkurt të vitit 1945 në Prizren, si Radio Prizreni , kurse nga vjeshta e vitit 1946 kalon në Prishtinë, si Radio Prishtina. Fjalët e para në ekranin televiziv në shqip u emetuan më 29 Nëntor të vitit 1966 (nga TV Beogradi), ndërkaq TV Prishtina u themelua më vendimin e Kuvendit të Kosovës, më 15 Maj 1973, (dhe funksiononte në kuadër të TV Beogradit), por si televizion i pavarur RTP nis të emetoj program që nga 14 Shtatori i vitit 1975. Kjo do të thotë se Radio Kosova është themeluar para plotë 72 vitesh kurse Televizioni para 50, respektivisht para plotë para 42 vjetësh.

RTK momentalisht si deri më tani ballafaqohet akoma me probleme ekonomike. Mediumi publik vetëm pjesërisht financohet nga publiku, taksa siç bëhet në Gjermani përmes GEZ,-it, institucion ky i pavarur (nga shteti dhe grupet e interesit ekonomik dhe politik) i cili bënë mbledhjen e taksës për mediumin publik ARD dhe ZDF.

Mungojnë akoma ndryshime rrënjësore pa të cilat reforma paraprake në mediumin publik, reforma mbi qasjen e tij në program, rritjen e besueshmërisë nga qytetarët, rritjen e cilësisë së programit, mënjanimin e interesave partikulare etj dhe para së gjithash pa reforma në udhëheqjen e tij, nuk do ketë stabilitet dhe qëndrueshmëri të mediumit publik. Reforma do të fillonte me stafin e përgatitur menaxherial të RTK-së i cili duhet të jetë i ndarë nga struktura e udhëheqjes programore dhe asaj teknike, i pajisur me kuadro profesionale (doktor të ekonomisë, menaxher të sprovuar në ndërmarrje publike apo tregtare, qoftë edhe nga jashtë).

Por si duket për këtë reformë nuk ka gatishmëri politike, që të arrihet konsensusi shoqëror që edhe RTP, të mos anashkalohet sepse është pjesë e këtij historiku(po ta bënin këtë anashklim studijuesit, do të binin nga provimi). Problemi akut mbetet edhe më tutje problemi i pronës, problem ky që u trashëgua nga themelimi i RTK-së. Zgjidhja si duket qëndron tek kompromisi mes RTK-së dhe ish- RTP, bartja e trashëgimisë nga RTP tek RTK dhe marrja e gjitha përgjegjësive ligjore nga kjo e fundit ndaj RTP-së, mbi një bazë të arsyeshme ligjore dhe me këtë të ndërtohet modeli i mirëfilltë, modeli i një mediumi publik me mbështetje nga gjitha grupet relevante të shoqërisë.

Sot në këtë situatë ish-punëtorët e RTP-së janë të anashkaluar. Historia e RTP-së shkruhet vetëm nga studiuesit. RTK emiton material arkivor nga RTP por nuk paguan asnjë centë, pra nuk e respekton të Drejtën e Autorit. Arkiva e RTP-së ka kaluar në pronë të RTK-së. Nuk janë krijuar modalitete të cilat mundësojnë të përfshihen gjithsesi në ligjin e ri, duke u zotuar për zbatimin e të drejtave të autorit, zgjerimin dhe shkollimin e kuadrove, hapjen e redaksive në qendra si New York, Bruksel, Berlin, Paris, Londër … etj, dhe investime edhe në hulumtimin e programit dhe zhvillimin e hulumtimeve empirike të programit të RTK-se, gjë që, ky medium deri tani nuk ka ndarë as 1 cent.

Përballë gjithë këtyre problemeve, që përmendëm këtu ose disa prej tyre, historiku i RTK-së vazhdon të mbahet në sirtar. Objekti i saj është akoma nga koha e paraluftës, ose 30 vite para luftës. Nga pamja e jashtme të duket se je diku në Afganistan. Këtu është ndalur koha. Përkundër premtimeve se qeveria dhe ata që kanë ndikim tash e 18 vjet do ta ndërtojnë „soliterin“ e premtuar, akoma nuk ndodhi kjo mrekulli.

Por Mentor Shala nuk brengoset shumë. Atij nuk i pengon pse RTK nuk ka filluar digjitalizimin, sepse nuk është puna e tij, për këtë fajet i ka qeveria. Soliteri i RTK-së akoma nuk u bë! Por ky nuk është shkas të biesh në depresion. Mentor Shala është optimist: “Sot për herë të parë kam qit flutur në vend të kravatës klasike. Sebep ishte përvjetori i RTK! Hiq s’ma merrke menja qe ka me m’nejt najqysh! E kalova edhe kete sfide! Huuh!!!”/KultPlus.com

Fahri Musliu: RTK nuk ka shënuar 18 vjetorin, ky institucion nisi punën në vitin 1945

Fahri Musliu: RTK nuk ka shënuar 18 vjetorin, ky institucion nisi punën në vitin 1945

Gazetari Fahri Musliu, i cili poashtu ka qenë pjesë e RTK-së, ka reaguar me rastin e shënimit të 18 vjetorit të RTK-së, shënim i cili u bë nga vetë ky institucion, pasi që, sipas Musliut, me këto deklarata po bëhet falsifikimi i historisë, shkruan KultPlus.

Ai ka shkruar në rrjeton social facebook për kato shtrembërime, më poshtë mund të lexoni të plotë reagimin e tij.

RTK dje e ka shënuar 18 vjetorin e themelimit, mirëpo ky është një falsifikim i tmerrshëm i të vërtetës që po i shitet opinionit dhe njëkohësisht, në këtë mënyrë, po e mohojmë të kaluarën tonë.

Historiku i RTK nuk nis nga shtatori i vitit 1999, por shumë më heret: Radio Kosova punën e vet me emetimin e lajmeve e nis më 5 Shkurt të vitit 1945 në Prizren, si Radio Prizreni , kurse nga vjeshta e vitit 1946 kalon në Prishtinë, si Radio Prishtina. Fjalët e para në ekranin televiziv në shqip u emetuan më 29 Nëntor të vitit 1966 (nga TV Beogradi), ndërkaq TV Prishtina u themelua më vendimin e Kuvendit të Kosovës, më 15 Maj 1973, (dhe funksiononte në kuadër të TV Beogradit), por si televizion i pavarur RTP nis të emetoj program që nga 14 Shtatori i vitit 1975. Kjo do të thotë se Radio Kosova është themeluar para plotë 72 vitesh kurse Televizioni para 50, respektivisht para plotë para 42 vjetësh.

Edhe radiotelevizionet e ish republikave jugosllave të cilat e mbanin emrin e kryeqytetit, pas shpalljes shtete të pavarura, e ndërruan statusin e tyre në mediume publike duke e marrë emrim e shtetit, por nuk ju ra ndërmend që ta shlyejnë vitin e themelimit. Pse mohohet kjo e vërtetë dhe falsifikohet historia? Kujt i shërben kjo? Deri kur do të heshtim dhe tolerojmë falsifikime e gënjeshtra të tilla?

Është turp që një falsifikim të tillë e pranojnë ata që punojnë në këtë medium, e “luftojnë” për të vërtetën. Unë si pjesë e këtij mediumi (01.06.2005 deri 31.07.(31.12) 2013 e kam kundërshtuar këtë falsifikim dhe kam kërkuar nga tjerët ta ngrenë zërin, por kot! Interesi personal, politik e klanor mbi të gjitha. Historia edhe ashtu është e falsifikuar. Ama po harrohet se kush e mohon të kaluarën nuk mund ta ndërtojë të sotmen dhe nuk ka të ardhme!/KultPlus.com